دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (23), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (111-130)

عنوان : ( تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: روح اله مرادی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم و ثبات تولید منطقه ای، استراتژیهای افزایش سازگاری به شرایط تغییر اقلیم ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف از این مطالعه شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژیکی، شاخص سطح برگ، عملکرد زیست توده و دانه ذرت در شرایط تغییر اقلیم آینده و بررسی امکان تعدیل اثرات منفی تغییر اقلیم بر تولید ذرت با تغییر تاریخ کاشت به عنوان یک راهکار مدیریتی در استان خراسان رضوی بود. برای این منظور دو مدل

کلمات کلیدی

, تخفیف, سناریو, شبیه سازی, فنولوژی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040776,
author = {مرادی, روح اله and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2014},
volume = {23},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-4310},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {تخفیف، سناریو، شبیه سازی، فنولوژی، مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد
%A مرادی, روح اله
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2014

[Download]