علوم زمین, ( ISI ), دوره (22), شماره (88), سال (2013-7) , صفحات (121-130)

عنوان : ( محیط رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ )درگز( )

نویسندگان: امیر کریمیان طرقبه , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی سیلیسی - آواری سازند پسته لیق به سن پالئوسن زیرین در حوضه کپه داغ رخنمون گسترده ای دارد. سه برش چینه شناسی در درگز، شمسی خان و کارناوه در مرکز کپ هداغ به منظور تفسیر محیط رسوبی و تحلیل چین هنگاری سکانسی این سازند برداشت و بررسی شده است. این مطالعه به شناسایی 8 رخساره سنگی ) Sm, Sh, St, Sp , Gt, Gcm, Gmg و )Fm و 5 عنصر ساختاری ) CH , SB, SG, GB و OF ( انجامید. با توجه به داد ههای ب هدست آمده، رسوبات سیلیسی- آواری سازند پسته لیق در دو سامانه رودخانه مآندری دانه ریز و بریده بریده بر جای گذاشته شده اند. تحلیل چین هنگاری سکانسی نشان می دهد که رسوبات سازند پست هلیق در طی دو سکانس رسوبی که تحت تأثیر زمی نساخت و تغییرات سطح اساس بوده است، در طی افت نسبی سطح دریا شکل گرفت هاند. این دو سکانس رسوبی شامل مراحل LE و TE است. بازسازی جغرافیای دیرینه در زمان پالئوسن زیرین نشان می دهد که رسوبات سازند پست هلیق در طی 4 مرحله مختلف، که وابسته به تغییر فضای رسوب گذاری است، تشکیل شده اند

کلمات کلیدی

, چینه نگاری سکانسی, سازند پسته لیق, رخساره سنگی, عنصر ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040779,
author = {کریمیان طرقبه, امیر and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {محیط رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ )درگز(},
journal = {علوم زمین},
year = {2013},
volume = {22},
number = {88},
month = {July},
issn = {1023-7429},
pages = {121--130},
numpages = {9},
keywords = {چینه نگاری سکانسی، سازند پسته لیق، رخساره سنگی، عنصر ساختاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محیط رسوب گذاری و چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ )درگز(
%A کریمیان طرقبه, امیر
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2013

[Download]