سومین کنفرانس بین المللی ایتک \"رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی\" , 2014-03-02

عنوان : ( تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشور های عمده صادر کننده نفت(طی دوره زمانی 1990تا2010) )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , یاسمین قطب الدینیان یزد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشورهای عمده صادرکننده نفتخام ١ تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشورهای عمده صادرکننده نفت خام ( (طی دوره زمانی 1990 تا 2010 تقی ابراهیمی سالاری، یاسمین قطب الدینیان یزد ebrahimi_t@yahoo.com، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، Yasamin.Ghotby@gmail.com چکیده امروزه انرژی به عنوان یکی از اصلیترین عوامل برای شکلگیری و پیشرفت جوامع صنعتی شناخته شده است و میزان دسترسی کشورها به منابع گوناگون انرژی، نشانگر پتانسیلهای پیشرفت و قدرت سیاسی و اقتصادی آنها میباشد. هدف اصلی این مقاله تحلیل روند شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت خام طی سالهای 1990 تا 2010 به روش رگرسیون دادههای تابلویی میباشد. کشورهای منتخب در این تحقیق ایران، نیجریه، کویت، ونزوئلا و الجزایر میباشد. نتایج بدست آمده از رگرسیون حاکی از آن است که در این کشورهای مورد مطالعه مصرف انرژی با یک دوره تأخیر بر روی شدت انرژی اثری مستقیم دارد. تولید و نرخ برابری دلار اثری عکس بر شدت انرژی دارد بدین معنا که با افزایش آنان شدت انرژی کاهش مییابد. مهمترین نتیجه این مقاله رابطهی میان قیمت و شدت انرژی میباشد؛ برخلاف انتظار که شدت انرژی با افزایش قیمت رابطه عکس دارد، علامت این متغیر مثبت بدست آمده است. کلید واژهها: شدت انرژی، کشورهای اوپک، دادههای تابلویی، مصرف انرژی PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

کلمات کلیدی

, شدت انرژی, کشورهای اوپک, دادههای تابلویی, مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040809,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and قطب الدینیان یزد, یاسمین},
title = {تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشور های عمده صادر کننده نفت(طی دوره زمانی 1990تا2010)},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی ایتک \"رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی\"},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شدت انرژی، کشورهای اوپک، دادههای تابلویی، مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی از روند شدت مصرف انرژی در کشور های عمده صادر کننده نفت(طی دوره زمانی 1990تا2010)
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A قطب الدینیان یزد, یاسمین
%J سومین کنفرانس بین المللی ایتک \"رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی\"
%D 2014

[Download]