سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( دولومیت ھای سازند نیور(سیلورین) در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی )

نویسندگان: اسداله محبوبی , زهره نوروزی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنگ ھای کربناته سازند نیور به سن سیلورین در برش ھای دھنه کلوت و ازبک کوه (بلوک طبس شرق ایران مرکزی) تحت تاثیر دولومیتی شدن وسیعی قرار گرفته است. با استفاده از مطالعات پتروگرافی، Rd کاتدولومینسانس و آنالیز ھای ژئوشیمیایی، ۴ نوع دولومیت شامل دو گروه دولومیت جانشینی ( , 1 از یکدیگر تفکیک شده اند. تلفیق اطلاعات پتروگرافی و (Cd) و سیمان دولومیت زین اسبی (Rd2 & Rd3 50 و توسط ⁰C ژئوشیمیایی نشان می دھد در حالیکه دولومیت ھای جانشینی نوع اول در دمای کم تر از آب دریای سیلورین شکل گرفته اند دولومیت ھای نوع دوم توسط سیال مشابه و در دمای بالاتر تشکیل خاموشی موجی آن ھا، سطوح بلوری غیر ،Cd و Rd شده اند. اندازه درشت بلور ھای این دولومیت 3 نشانی از (Th) مسطح، مقادیر منفی ایزوتوپ اکسیژن و در نھایت مقادیر بالای دمای ھمگن شدن تشکیل این دو نوع دولومیت در دماھای بالای تدفین و یا تحت تاثیر سیالات ھیدروترمال است. نمودار در مقابل مقادیر ایزوتوپ اکسیژن دولومیت (Th) مقادیر دمای به دست آمده توسط روش میکروترمومتری و ھمچنین تشکیل این دو نوع دولومیت در نزدیکی سنگ ھای ولکانیکی قاعده سازند Cd و Rd ھای 3 نیور، تاثیر سیالات با منشاء ماگماتیک را در تشکیل این دو نوع مختلف دولومیت مشخص می نماید.

کلمات کلیدی

, دولومیت, سیلورین, سیالات ماگمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040810,
author = {محبوبی, اسداله and نوروزی, زهره and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {دولومیت ھای سازند نیور(سیلورین) در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دولومیت، سیلورین، سیالات ماگمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دولومیت ھای سازند نیور(سیلورین) در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی
%A محبوبی, اسداله
%A نوروزی, زهره
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]