مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (23-32)

عنوان : ( بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب )

نویسندگان: امیر صمد قدس , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محاسبه فشار هیدرودینامیکی مهمترین مسئله در تحلیل مخازن ذخیره آب می باشد. در آیین نامه های رایج، رابطه فشار هیدرودینامیکی بر روی بدنه مخزن با فرض صلب بودن دیوارها بدست می‌آید و در مدل دینامیکی مخازن اثر مایع به صورت یک جرم افزوده بر روی دیوارهای مخزن در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله به منظور در نظر گرفتن اثر انعطاف پذیری دیوارها در محاسبه فشار هیدرودینامیکی و در تحلیل دینامیکی سازه، از یک روش پیشنهادی المان محدود به صورت حل گام به گام استفاده می‌شود. روش پیشنهادی این مزیت را دارد که تحلیل در هر شرایطی دارای پایداری عددی بوده و در آن فشار هیدرودینامیکی به عنوان بار خارجی در هر گام زمانی در طول تحلیل تاریخچه زمانی بر روی دیوار مخزن قرار می‌گیرد. در تحلیل، دیوارهای مخازن مستطیلی با مقاطع مختلف منشوری و غیر منشوری مدل شده و پس از تحلیل تاریخچه زمانی با روش پیشنهادی تحت شتاب افقی زمین، پاسخ های دینامیکی شامل تغییر مکان‌ها و فشارهای هیدرودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای مدل های مختلف، جرم افزوده از رابطه میان شتاب دیوار مخزن و فشار هیدرودینامیکی تعیین شد. نتایج تحلیل نشان می‌دهند که جرم افزوده و فشار هیدرودینامیکی تابعی از انعطاف‌پذیری دیوارهای مخزن می باشند. در آیین‌نامه‌ها نسبت میرایی برای مخازن خالی و پر مقدار ثابت 5% پشنهاد شده است. به منظور بررسی اثر این نسبت بر روی پاسخ های دینامیکی، مخازن با نسبت‌های مختلف میرایی تحلیل شدند که نتایج نشان می دهد مقدار نسبت میرایی اثر زیادی بر روی پاسخ های دینامیکی دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: انعطاف پذیری دیوارها, المان محدود, جرم افزوده, فشارهای هیدرودینامیکی, مخازن آب, میرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040811,
author = {قدس, امیر صمد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب},
journal = {مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز},
year = {2013},
volume = {43},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-7918},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {کلمات کلیدی: انعطاف پذیری دیوارها، المان محدود، جرم افزوده، فشارهای هیدرودینامیکی، مخازن آب، میرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر مقطع دیوار و نسبت میرایی بر روی پاسخ های لرزهای مخازن مستطیلی ذخیره آب
%A قدس, امیر صمد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
%@ 2008-7918
%D 2013

[Download]