پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (8), شماره (31), سال (2013-10) , صفحات (58-76)

عنوان : ( بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق )

نویسندگان: سکینه عباسی بورندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی دو شیوه رفتاری- تلفیقی و رفتاری- شناختی بر بهبود باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق به مرکز مشاوره معاونت نیروی انتظامی و اجتماعی شهرستان تبریز بود. به این منظور 42 نفر (21 زوج) از مراجعه کنندگان (به مرکز مشاوره معاونت نیروی انتظامی و اجتماعی) به طور تصادفی انتخاب و در سه گروه قرار گرفتند. دو گروه به عنوان آزمایش و یک گروه به عنوان کنترل، سپس این سه گروه به پرسشنامه باورهای ارتباطی به صورت پیش آزمون و پس-آزمون پاسخ دادند. گروه های آزمایش در 10 جلسه آموزش رفتاری- تلفیقی و رفتاری- شناختی شرکت کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو شیوه درمانی رفتاری- تلفیقی و رفتاری- شناختی در کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد موثرنـد. و تفاوت دو رویـکرد در افزایش باورهای ارتباطی ناکارآمد زوج های متقاضی طلاق در سطح 001/0 >p معنادار است. به این معنی که زوج درمانی رفتاری-تلفیقی در افزایش بهبود باورهای ارتباطی موثرتر از زوج درمانی رفتاری-شناختی است.

کلمات کلیدی

, باورهای ارتباطی, زوج درمانی تلفیقی, زوج درمانی رفتاری شناختی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040814,
author = {سکینه عباسی بورندرق and کیمیایی, سیدعلی and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {31},
month = {October},
issn = {1435-7685},
pages = {58--76},
numpages = {18},
keywords = {باورهای ارتباطی- زوج درمانی تلفیقی- زوج درمانی رفتاری شناختی- ارتباط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق
%A سکینه عباسی بورندرق
%A کیمیایی, سیدعلی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2013

[Download]