جستارهای سیاسی معاصر, دوره (4), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (1-26)

عنوان : ( فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر) )

نویسندگان: محمدباقر خرمشاد , روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از نظریههای فلسفة تاریخ سیاسی بر آناند که تمدن زمانی شکل میگیرد که چالشها و منازعات جمعی پیرامون امر عمومی به صورت غیرخشونتآمیز حل و فصل گردد. تشکیل تمدن ارتباط بسیاری با دولت و ساختارهای بروکراتیک دارد . ساختارهای بروکراتیک نیز بر مبنای شاکلههای فلسفی دینی و اسطوره ای، سازههای فرهنگی اندیشه ای و ساختارها و نهادهای عینی مستقر می شود . اگر با این پیشفرض سیاست را هنر ممکنات با استفاده از تکنولوژیهای قدرت فرض بگیریم، این مقاله قصد دارد که سیاست ایرانشهری عصر ساسانیان را بررسی کند . از این زاویه، با گذر از نظریههای خطی و شرقشناسانه، ایران را بسان تمدنی باستانی با میراث ارزشمند سیاسی فرض کرده، ابعاد و مختصات نظریة حکومت مندی ایرانشهری را با تحلیل محتوای افق معنایی، بر اساس دو اندرزنامة سیاسی مشهور دورة ساسانیان، یعنی عهد اردشی رو نامة تنس رتبیین کنیم. پرسش اصلی مقاله ای ن است که علل اندیشهای بهاوجرسیدن و سقوطکردن سلسلة ساسانیان چه بوده است؟ نظریة حکومتمندی ایرانشهری ساسانیان، بر اساس دو متن از دو دورة فراز ( عهد اردشیر) و فرود ( نامة تنسر) برخوردار است. این مقاله میکوشد این منحنی تحول را مورد واکاوی قراردهد تا مشخص شود چه تکنیکهایی از قدرت، ساسانیان را به اوج رساند و چه تکنیکهایی از قدرت، آن را به زوال و فروپاشی کشاند

کلمات کلیدی

, نظریة ایرانی حکومت, ایرانشهری, عهد اردشی , ر نامة تنس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040818,
author = {محمدباقر خرمشاد and اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر)},
journal = {جستارهای سیاسی معاصر},
year = {2013},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {****-0129},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {نظریة ایرانی حکومت، ایرانشهری، عهد اردشی ، ر نامة تنس .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراز و فرود حکومت مندی در عصر ساسانیان (مطالعه موردی: نامه تنسر، عهد اردشیر)
%A محمدباقر خرمشاد
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J جستارهای سیاسی معاصر
%@ ****-0129
%D 2013

[Download]