فقه و اصول, دوره (48), شماره (104), سال (2016-4) , صفحات (113-127)

عنوان : ( استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی )

نویسندگان: محمدجواد عنایتی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده استصحاب به عنوان یکی ازمهمترین دلایل جواز تقلید ابتدایی ازمجتهدمتوفی درمسایلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریرگزارش شده ودرنقد آن عدم بقا موضوع ،تعلیقی بودن ،مستصحب نه مجعول شرعی است ونه دارای اثر شرعی وعدم حجیت مطرح شده است ودرجواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید وتنجیزی بودن استصحاب ومحل تحقق شک ودرنتیجه دارای اثرشرعی آن وحقیقی بودن قضایای شرعی دفاع ودرنهایت با استفاده ازروش تحلیل مسائل اصولی استصحاب درجواز تقلیدابتدائی معتبر شمرده شده است

کلمات کلیدی

, تقلید, تقلید از میت, ادله تقلید از میت, استناد به استصحاب برای تقلید از میت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040826,
author = {عنایتی راد, محمدجواد},
title = {استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2016},
volume = {48},
number = {104},
month = {April},
issn = {2008-9139},
pages = {113--127},
numpages = {14},
keywords = {تقلید، تقلید از میت، ادله تقلید از میت،استناد به استصحاب برای تقلید از میت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی
%A عنایتی راد, محمدجواد
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2016

[Download]