سلامت روان, دوره (5), شماره (10), سال (2012-1) , صفحات (7-15)

عنوان : ( اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آن )

نویسندگان: علی مشهدی , محمد حمزه لو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی ) ADHD ( کیی از رای جترین اختلا لهای عصب - روا نشناختی شناخته شده در کودکان و نوجوانان است که عموما در طی دوران تحول پایدار بوده و در 30 تا 70 درصد موارد نشان هها تا دوران بزرگسالی نیز تداوم میی‌ابد. تقریبا 2 تا 8 درصد از جمعیت دانشجویان سطوح معناداری از نشان ههای ADHD را گزارش میک‌نند و 25 درصد از دانشجویانی که از ناتوان یها رنج م یبرند مبتلا به ADHD تشخیص داده م یشوند. مرور جامعی بر ادبیات پژوهشی مرتبط با ADHD در دانشجویان نشان م یدهد که وجود نشان ههای مرضی ADHD در دانشجویان با دامنه گسترد های از نارساکنش وری ها در حوز ههای مختلف عملکرد همچون عملکرد آموزشی، روا نشناختی، اجتماعی و عصب روانشناختی مرتبط است. این مقاله با هدف بررسی شیوع و پیامدهای ADHD در دانشجویان به بررسی شواهد علمی موجود م یپردازد.

کلمات کلیدی

, اختلال نارسایی توجه, فزون کنشی؛ شیو عشناسی؛ نارسا کنش وری؛ دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040828,
author = {مشهدی, علی and محمد حمزه لو},
title = {اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آن},
journal = {سلامت روان},
year = {2012},
volume = {5},
number = {10},
month = {January},
issn = {2322-3731},
pages = {7--15},
numpages = {8},
keywords = {اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی؛ شیو عشناسی؛ نارسا کنش وری؛ دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اختلال نارسایی توجه_فزون کنشی در دانشجویان: شواهد پژوهشی درباره شیوع و پیامدهای آن
%A مشهدی, علی
%A محمد حمزه لو
%J سلامت روان
%@ 2322-3731
%D 2012

[Download]