علوم پزشکی صدرا, دوره (2), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (123-134)

عنوان : ( بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی , حسین زنگانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: گیاهان دارویی که در درمان بیماریها استفاده میشود دارای عوارض جانبی بسیار کمتری در مقایسه با داروهای سینتتیک است. بشر در قرنهای متمادی از عصاره گیاه حرا برای درمان بیماریها استفاده میکرده است. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد - میکروبی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا بر لیستریا مونوسایتوژنز PTCC 1297 ، باسیلوس سرئوس PTCC 1154 ، انتروباکتر ائروژینوزا PTCC 1221 ، انتروکوکوس فکالیس PTCC 1237 و سالمونلا تیفی PTCC 1609 در شرایط آزمایشگاهی میباشد. مواد و روشها: اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار )دیسک( مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لولهای تعیین گردید. در انتها دادهها با استفاده از نر م افزار SPPS ویرایش 91 و به کمک آزمونهای آماری t و دانکن تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . یافتهها: در روش انتشار در آگار همه غلظتهای عصاره اتانولی بر باسیلوس سرئوس و انتروکوکوس فکالیس اثر بازدارندگی داشت. MIC عصاره آبی و اتانولی برای انتروباکتر ائروژینوزا ب ه ترتیب mg/ml 921 و 32 و MBC عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص انتروباکتر ائروژینوزا به ترتیب mg/ml 252 و 24 ب ود . انتروباکتر ائروژینوزا بیشترین مقاومت را در برابر عصارههای آبی و اتانولی گیاه حرا نشان داد. بحث و نتیجهگیری: عصاره اتانولی گیاه حرا در شرایط آزمایشگاهی دارای اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر انتروباکتر ائروژینوزا و سالمونلا تیفی به عنوان باکتری گرم منفی و لیستریا مونوسایتوژنز ، باسیلوس سرئوس و انتروکوکوس فکالیس به عنوان باکتریهای گرم مثبت نشان داد.

کلمات کلیدی

, گیاه حرا, عصاره, حداقل غلظت مهارکنندگی, حداقل غلظت کشندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040829,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت and زنگانه, حسین},
title = {بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {علوم پزشکی صدرا},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {April},
issn = {2322-4339},
pages = {123--134},
numpages = {11},
keywords = {گیاه حرا، عصاره، حداقل غلظت مهارکنندگی، حداقل غلظت کشندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A زنگانه, حسین
%J علوم پزشکی صدرا
%@ 2322-4339
%D 2014

[Download]