دانشگاه علوم پزشکی همدان, دوره (21), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (16-24)

عنوان : ( بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: کلپوره یا مریم نخودی با نام علمی Teucrium polium متعلق به تیره نعناع، به صورت گسترده در طب سنتی جهت درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گرفته است. با توجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در گیاه کلپوره، به نظر می رسد این گیاه دارای اثرات ضد میکروبی قابل ملاحظه ای باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اثر ضد میکروبی غلظت های مختلف عصاره های آبی و اتانولی گیاه کلپوره برEscherichia coli PTCC 1330، Staphylococcus aureus PTCC 1337،Staphylococcus epidermidis PTCC 1435، Streptococcus pyogenes PTCC 1447 و Pseudomonas aeruginosa PTCC 1310 در شرایط آزمایشگاهی می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی، اثر ضد میکروبی عصاره به دو روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و انتشار در آگار (دیسک) مورد ارزیابی قرار گرفت. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید. نتایج: نتایج نشان داد، در روش انتشار در آگار همه غلظت های عصاره اتانولی برStreptococcus pyogenes ،Staphylococcus epidermidis و Staphylococcus aureus اثر بازدارندگی داشت. MIC عصاره آبی و اتانولی برای Pseudomonas aeruginosa به ترتیب mg/ml 64 و32 وMBC عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص Pseudomonas aeruginosa به ترتیب mg/ml 256 و 128 بود. Pseudomonas aeruginosa بیشترین مقاومت را در برابر عصاره های آبی و الکلی کلپوره نشان داد. نتیجه نهایی: عصاره اتانولی گیاه کلپوره در شرایط آزمایشگاهی اثر ضد میکروبی قابل ملاحظه ای بر Pseudomonas aeruginosa و Escherichia coli به عنوان باکتری گرم منفی و Streptococcus pyogenes، Staphylococcus epidermidis و Staphylococcus aureus به عنوان باکتری های گرم مثبت نشان داد.

کلمات کلیدی

, عصاره, حداقل غلظت کشندگی, حداقل غلظت مهارکنندگی, گیاه کلپوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040831,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and حیدری سورشجانی, مریم and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی همدان},
year = {2014},
volume = {21},
number = {1},
month = {April},
issn = {1025-4285},
pages = {16--24},
numpages = {8},
keywords = {عصاره، حداقل غلظت کشندگی، حداقل غلظت مهارکنندگی، گیاه کلپوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%J دانشگاه علوم پزشکی همدان
%@ 1025-4285
%D 2014

[Download]