پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (89-116)

عنوان : ( درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336) )

نویسندگان: وحید سینائی , زهرا مظفری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نظریّه ی دولت رانتیر، درآمد نفت علّت خودمختاری دولت و صعود اقتدارگرایی دانسته می-شود. رانت بر سرشت، ساختار و کارکردهای دولت تاثیر دارد اما صرف وجود آن به استقلال دولت از جامعه و اقتدارگرایی نمی انجامد. برقراری اقتدارگرایی در کشورهای صاحب نفت مستلزم وجود پیشینه ای از فرهنگ سیاسی تبعی و ساختارهای سیاسی ای متناسب با آن است. بر این اساس درآمد نفت نه عامل تعیّن بخش بلکه تنها ابزار مناسبی برای مهندسی فرهنگی و باز تولید فرهنگ سیاسی تبعی و اقتدارگرایی در این جوامع است. به این ترتیب پایه های استیلای دولت بر جامعه نه بر نفت، بلکه بر فرهنگ و ساختارهای سیاسی تبعی ایی استوار می شود که از گذشته در این جوامع وجود داشته و به کمک درآمدهای نفتی بازتولید شده اند. این مقاله با پذیرش اهمیت درآمدهای نفتی در توضیح کارکردهای دولت و همزمان با عطف توجّه به کاستی های نظریّه ی دولت رانتیر، نقش دولت پهلوی در بازتولید وجوه تبعی فرهنگ سیاسی ایران و اقدامات آگاهانه ی آن را برای مهندسی فرهنگی به کمک ابزارها و نهادهایی مانند نظام آموزشی ، مراکز فرهنگی و رسانه های جمعی و از این طریق شکل گیری اقتدارگرایی در ایران بررسی می کند.

کلمات کلیدی

, ایران, دولت پهلوی, فرهنگ سیاسی تَبعی, نفت, اقتدارگرایی, دولت رانتیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040845,
author = {سینائی, وحید and مظفری پور, زهرا},
title = {درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-790X},
pages = {89--116},
numpages = {27},
keywords = {ایران، دولت پهلوی، فرهنگ سیاسی تَبعی، نفت، اقتدارگرایی، دولت رانتیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدهای نفتی، بازتولید فرهنگ سیاسی تَبعی و اقتدارگرایی در ایران (1357- 1336)
%A سینائی, وحید
%A مظفری پور, زهرا
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2014

[Download]