تحقیقات تاریخ اجتماعی, دوره (3), شماره (6), سال (2013-12) , صفحات (99-120)

عنوان : ( ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان )

نویسندگان: محمدتقی ایمان پور , پرویز حسین طلایی , مصطفی جرفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از اواسط دوره ی اشکانی که روابط ایران و روم آغاز شد تا اواخر دوره ی ساسانی، ارمنستان همواره به عنوان کانون اصلی مناقشات این دو قدرت بزرگ باستان مطرح بوده است. این سرزمین که در دوره ی هخامنشی و تحت عنوان ارمنیا جزو یکی از ساتراپی های هخامنشیان محسوب می شد، از نیمه ی دوم سده ی اول میلادی شاخه ای از خاندان پادشاهان اشکانی با توافق دولت روم به حکومت آن جا گماشته شدند. با روی کار آمدن ساسانیان، ارمنی ها که آنان را غاصب حکومت اشکانیان میدانستند به مخالفت با آن ها پرداختند. به دنبال پذیرش مسیحیت در ارمنستان در زمان تیرداد کبیر (سال 301 م.) و سپس رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم، مسئله مذهب نیز بر تشدید تنش ها میان ساسانیان و روم افزود؛ در واکنش به این شرایط برخی از پادشاهان ساسانی چاره را بر این دیدند تا به سیاست زردشتی کردن کانون این بحران ها یعنی ارمنستان دست زنند. در واقع این پژوهش در پی آن است تا به مسئله ی روند سیاست زردشتی کردن ارمنستان توسط ساسانیان و میزان موفقیت آن بپردازد؛ برای نیل به این هدف تلاش شده است از شیوه پژوهشهای تاریخی ( توصیفی ـ تحلیلی ) و بر اساس شواهد موجود و نظریات پژوهشگران، استفاده شود. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که روی هم رفته ساسانیان نتوانستند در سیاست زردشتی کردن ارمنستان کامیاب شوند و این سرزمین مسیحی باقی ماند هر چند که علقه های آن با ایران هرگز نگسست.

کلمات کلیدی

, اشکانیان, ساسانیان, ارمنستان, آیین مسیحی, کیش زرتشتی, نبرد آوارایر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040850,
author = {ایمان پور, محمدتقی and پرویز حسین طلایی and مصطفی جرفی},
title = {ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان},
journal = {تحقیقات تاریخ اجتماعی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {6},
month = {December},
issn = {2383-0484},
pages = {99--120},
numpages = {21},
keywords = {اشکانیان، ساسانیان، ارمنستان، آیین مسیحی، کیش زرتشتی، نبرد آوارایر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساسانیان و سیاست زردشتی کردن ارمنستان
%A ایمان پور, محمدتقی
%A پرویز حسین طلایی
%A مصطفی جرفی
%J تحقیقات تاریخ اجتماعی
%@ 2383-0484
%D 2013

[Download]