دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School, دوره (31), شماره (269), سال (2014-3) , صفحات (2257-2266)

عنوان : ( بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی )

نویسندگان: عاطفه آذرپیکان , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: با پیشروی بیماری پارکینسون، عوارض ناخواسته ا ی همچون نقص تعادل، کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. شواهد نشان داده اند که برنامه های مکمل پروسه ی درمان همچون فیزیوتراپی علی رغم کاهش عوارض ناخواسته، مغز و امواج آن را به عنوان عامل اصلی بروز بیماری وکنترل حرکات بدن نادیده می گیرند. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرینات نوروفیدبک بر تعادل و سقوط در بیماران پارکینسونی است. روش بررسی: این مطالعه در زمره ی پژوهش های نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون همراه گروه شاهد بود. از بین داوطلبین، 16 بیمار بر اساس معیارهای تحقیق انتخاب شده و بطور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم گردیدند. گروه تجربی در 8 جلسه تمرینات نوروفیدبک واقعی و گروه شاهد در 8 جلسه نوروفیدبک ساختگی شرکت نمودند. پیش و پس از دوره نوروفیدبک خطر سقوط و ثبات وضعیتی، اندازه گیری و مقایسه شد. برای ارزیابی خطر سقوط و ثبات وضعیتی از دستگاه بایودکس و به ترتیب از آزمون های خطر سقوط (fall risk) و ثبات وضعیتی (postural stability) در سطح 8 استفاده گردید. سپس نتایج پیش آزمون و پس آزمون مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها : میانگین نمرات خطر سقوط و ثبات وضعیتی گروه تجربی پس از انجام مداخله بهبود معناداری داشت(001/0p≤). میانگین نمرات خطر سقوط و ثبات وضعیتی گروه شاهد تغییر معناداری نداشت )45/0 و 75/0 (p≤. نتیجه گیری: نتایج نشان داد تمرینات نوروفیدبک می تواند در کنار روشهای مرسوم پزشکی مانند دارو درمانی برای کنترل عوارض بیماری پارکینسون بخصوص حفظ پوسچر و جلوگیری از سقوط استفاده شود.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: بیماری پارکینسون, نوروفیدبک, ثبات وضعیتی, خطر سقوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040859,
author = {آذرپیکان, عاطفه and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی},
journal = {دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School},
year = {2014},
volume = {31},
number = {269},
month = {March},
issn = {1735-854x},
pages = {2257--2266},
numpages = {9},
keywords = {واژگان کلیدی: بیماری پارکینسون، نوروفیدبک، ثبات وضعیتی، خطر سقوط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر ثبات وضعیتی و خطر سقوط بیماران پارکینسونی
%A آذرپیکان, عاطفه
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%J دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School
%@ 1735-854x
%D 2014

[Download]