زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (5), شماره (18), سال (2014-2) , صفحات (115-132)

عنوان : ( تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی )

نویسندگان: سعید رضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی , راهله احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس و محتوای کلروفیل در گیاه نخود تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شهریور سال 90 در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به اجراء درآمد. محلول پاشی متانول در 5 سطح، شاهد (بدون محلول پاشی) ، 20، 25، 30 و 35 درصد حجمی انجام شد که به هر کدام از سطوح 2 گرم در لیتر گلیسین اضافه گردید. محلول پاشی با فواصل 10 روز و 3 بار طی فصل رشد گیاه صورت گرفت. محلول پاشی گیاهچه ها تا زمان جاری شدن قطره های محلول روی برگ ادامه یافت. عامل خشکی شامل تنش خشکی (25 درصد ظرفیت زراعی) و بدون تنش خشکی (100 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری از نظر تثبیت ‍CO2، تعرق، هدایت روزنه ای، عملکرد کوانتوم فتوشمیایی، ‍CO2 درون سلولی و محنوای کلروفیل بعد از هر بار محلول پاشی وجود داشت (P 0.01). مقایسه میانگین خصوصیات مورد بررسی نشان داد سطح 30 درصد حجمی متانول بعد از هر بار محلول پاشی بیشترین مقادیر این صفات را داشت. اثرات متقابل تنش خشکی و متانول تأثیر معنی داری (P 0.05) بر میزان تثبیت ‍CO2، میزان تعرق، هدایت روزنه ای، عملکرد کوانتوم فتوشمیایی، ‍CO2 درون سلولی و محتوای کلروفیل بعد از هر محلول پاشی داشت. به طور کلی و با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که محلول پاشی برگی متانول صفات فتوسنتزی، عملکرد کوانتوم فتوشمیایی (Fv/Fm) و محتوای کلروفیل را در شرایط تنش خشکی بهبود می بخشد

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, عملکرد کوانتوم فتوشمیایی, متانول, ویژگی های فتوسنتزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040863,
author = {سعید رضا حسین زاده and اعظم سلیمی and گنجعلی, علی and راهله احمدپور},
title = {تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {18},
month = {February},
issn = {2008-8264},
pages = {115--132},
numpages = {17},
keywords = {تنش خشکی، عملکرد کوانتوم فتوشمیایی، متانول، ویژگی های فتوسنتزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های فتوسنتزی، فلورسانس کلروفیل و محتوای کلروفیل نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی
%A سعید رضا حسین زاده
%A اعظم سلیمی
%A گنجعلی, علی
%A راهله احمدپور
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2014

[Download]