پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (39), سال (2014-1) , صفحات (108-117)

عنوان : ( مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , هانیه گل مقام , علی اصغر اصغر ن‍‍ژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم تا چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد بوده است. روش پژوهش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است و جامعه آماری را دانش‌آموزان دختر رشته ریاضی در سه پایه دوم، سوم و چهارم مقطع متوسطه شهر مشهد طی سال 1389 ـ 1390 تشکیل داده بودند. حجم نمونه تحقیق 131 نفر (39 نفر دانش‌آموزان سال دوم، 50 نفر دانش‌آموزان سال سوم، 42 نفر دانش‌آموزان سال چهارم) بود که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه غلبه مغزی ند هرمان بود و با روش آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون آماری آنوا و مانوا و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین ربع مغزی D و تحصیل در رشته ریاضی تفاوت معناداری (045/0p<،17/3 F=) وجود دارد که نشان می‌دهد تسلط ربع مغزی D از سال دوم به چهارم (05/0>p) به صورت معناداری کاهش می‌یابد. در نتیجه می‌توان به این نکته اشاره کرد که فرآیند آموزش فعلی در رشته تحصیلی ریاضی نمی‌تواند موجبات توسعه قابلیت‌های مغزی دانش‌آموزان را فراهم نماید. بنابراین بررسی برنامه ریزی درسی و روش تدریس معلمان در دوره مذکور توسط مراجع ذی‌صلاح ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی درسی, ترجیح فکری, ربع مغزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040865,
author = {غنائی چمن آباد, علی and هانیه گل مقام and علی اصغر اصغر ن‍‍ژاد},
title = {مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {39},
month = {January},
issn = {2008-1197},
pages = {108--117},
numpages = {9},
keywords = {برنامه ریزی درسی، ترجیح فکری، ربع مغزی، ریاضیات،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ترجیحات فکری دانش‌آموزان دختر پایه‌های دوم، سوم و چهارم رشته ریاضی در مقطع متوسطه شهر مشهد
%A غنائی چمن آباد, علی
%A هانیه گل مقام
%A علی اصغر اصغر ن‍‍ژاد
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]