میکروبیولوژی دامپزشکی, دوره (9), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (139-144)

عنوان : ( مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR )

نویسندگان: بهاره چشتی , غلامرضا رزمی , سیدابوالقاسم نقیبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بابزیوز و تیلریوز از بیماری های مهم منتقله توسط کنه می‌باشند که به علت کم خونی، لاغری، مرگ و میر و کاهش فراورده‌های دامی سبب خسارت اقتصادی زیادی در صنعت دامپروری کشور می‌شود. در این مطالعه با هدف بررسی میکروسکپی و ملکولی آلودگی به تیلریا و بابزیا در گاوهای سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، کوهستانی و خزری انجام گرفت. در این مطالعه تعداد 270 نمونه خون حاوی ماده ضدانعقاد در فصول بهار و تابستان از گاوهای شهرستان یزد (منطقه کویری)، تربت جام (منطقه نیمه کوهستانی) و تنکابن و رامسر (منطقه خزری) جمع آوری گردید. نمونه‌های جمع آوری شده به آزمایشگاه منتقل گردید. ابتدا از نمونه‌های خون گسترش تهیه و سپس با گیمسا رنگ آمیزی شدند. همچنین DNA خون، با استفاده از کیت تجاری استخراج و سپس آزمایش PCR طی دو مرحله جهت تشخیص آلودگی به تیلریا و بابزیا در گاوهای موردبررسی انجام شد. در بررسی میکروسکوپی گسترش‌های خونی آلودگی به گونه‌های تیلریا در 4 نمونه خون ازگاوهای شهرستان یزد مشاهده گردید. همچنین با استفاده از روش PCR آلودگی به تیلریا آنولاتا در 12 نمونه خون از گاوهای شهرستان یزد، یک نمونه خون از گاوهای شهرستان تربت جام و 3 نمونه خون از گاوهای شهرستان‌های رامسر و تنکابن آلودگی را تایید نمود . در این مطالعه هیچ گونه آلودگی به بابزیا مشاهده نگردید. نتایج حاصله مبین اهمیت بیشتر آلودگی به تیلریا آنولاتا در گاوهای مناطق مختلف ایران می‌باشد.

کلمات کلیدی

, تیلریا, بابزیا, گاو, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040866,
author = {چشتی, بهاره and رزمی, غلامرضا and نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR},
journal = {میکروبیولوژی دامپزشکی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-8851},
pages = {139--144},
numpages = {5},
keywords = {تیلریا، بابزیا، گاو، PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه حضور تک یاخته‌های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR
%A چشتی, بهاره
%A رزمی, غلامرضا
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J میکروبیولوژی دامپزشکی
%@ 2251-8851
%D 2014

[Download]