سومین همایش کشوری سموم طبیعی , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی های قارچی باعث کاهش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی می شود که برای کنترل آنها معمولاً از قارچ کش ها استفاده می شود که برای سلامت انسان مضر هستند. یکی از روشهایی که می توان قارچها را کنترل کرد، امکان استفاده از اسانس گیاهان دارویی است، که میتوانند اثر قارچ کشی نیز داشته باشند. :Method Text پونه ، Ocimum basilicum ریحان ، Ferula assa foetida انغوزه ، Mentha piperita در این مطالعه تاثیر اسانس گیاهان نعناع فلفلی Bunium زیره سیاه ، Juniperus polycarpus ارس ، Foeniculum vulgare رازیانه ، Zingiber officinale زنجبیل ، Mentha aquatica عامل پوسیدگی زغالی ریشه لوبیا در شرایط Macrophomina phaseolina بر روی قارچ Thymus vulgaris و آویشن persicum با چهار تکرار ppm 1500 و 2000 ،1000 ،500 ،250 ، آزمایشگاهی و بر اساس روش اختلاط اسانس با محیط کشت در غلظتهای 0 مورد بررسی قرار گرفت. :Result Text اسانس گیاه ریحان و ارس فاقد هر گونه اثر بازدارندگی ولی اسانس ppm نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در غلظت 2000 65 درصد موجب کاهش رشد و همچنین اسانس 44 ،74 74 ،59 61 ،71 گیاه انغوزه، پونه، زنجبیل و رازیانه به ترتیب به میزان 75 می شود. اسانس M. phaseolina موجب کاهش 100 درصدی رشد قارچ ppm گیاه نعناع فلفلی، زیره سیاه و آویشن در غلظت 1000 می باشند. ppm گیاه نعناع فلفلی و زیره سیاه دارای خاصیت قارچ ایستایی و اسانس آویشن دارای اثر قارچکشی در غلظت 1000 :Conclusion Text نتایج این تحقیق نشان می دهد که افزایش غلظت اسانس و نوع اسانس می تواند تاثیر متفاوتی بر روی قارچ داشته باشد. مقدار و حتی نوع این متابولیتها در گیاهان به شرایط محیطی و جغرافیائی محل رویش بستگی دارد.

کلمات کلیدی

, اسانس, قارچ ایستایی, قارچ کش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040868,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا},
title = {بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا},
booktitle = {سومین همایش کشوری سموم طبیعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسانس، قارچ ایستایی، قارچ کش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فعالیت ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی علیه قارچMacrophomina phaseolina عامل پوسیدگی زغالی لوبیا
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%J سومین همایش کشوری سموم طبیعی
%D 2014

[Download]