علوم زمین, ( ISI ), دوره (23), شماره (89), سال (2013-12) , صفحات (183-186)

عنوان : ( معرفی رخساره های لرزه ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم )

نویسندگان: غلامرضا حسین یار , سیدرضا موسوی حرمی , رضا بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با استفاده از بازتاب داده های لرزه ای کم ژرفا با قدرت جدایش بالا به بررسی و تعیین رخساره های لرزه ای در آبراهه شمال جزیره قشم در خاور خلیج فارس م یپردازد. داده های لرزه ای با دستگاه ساب باتم پروفایلر ( Sub bottom profiler ) برداشت و با استفاده از نرم افزار ISE تفسیر شدند. در مطالعات انجا مشده، رسوبات جوان تر از سازند آغاجاری، 8 نوع رخساره لرزه ای روی داده های لرزه ای تشخیص داده شد. این رخساره ها از نظر فرکانس، دامنه، پیوستگی، شکل هندسی یا طرح برانبارش با یکدیگر متفاوت هستند. نتایج ب هدست آمده نشان می دهد که رخساره های لرزه ای در دو محیط رسوبی با شرایط متفاوت تشکیل شده اند. بخش اول دامنه و فرکانس به نسبت ضعیف و پیوستگی و تداوم جانبی زیادی داشته ولی رخساره های بخش بالایی از دامنه و فرکانس متفاوت با تداوم جانبی کم برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, داده های لرزه ای, رخساره های لرزه ای, جزیره قشم, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040873,
author = {حسین یار, غلامرضا and موسوی حرمی, سیدرضا and رضا بهبهانی},
title = {معرفی رخساره های لرزه ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم},
journal = {علوم زمین},
year = {2013},
volume = {23},
number = {89},
month = {December},
issn = {1023-7429},
pages = {183--186},
numpages = {3},
keywords = {داده های لرزه ای، رخساره های لرزه ای، جزیره قشم، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی رخساره های لرزه ای رسوبات خلیج فارس، شمال جزیره قشم
%A حسین یار, غلامرضا
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A رضا بهبهانی
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2013

[Download]