علوم زمین, ( ISI ), دوره (23), شماره (89), سال (2013-12) , صفحات (175-182)

عنوان : ( بررسی تغییرات کیفی منابع آب غرب کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS )

نویسندگان: سمیه سلیمانی بندقرائی , محمدحسین محمودی قرائی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علیرضا سیاره ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدن استفاده می شود، ارزیابی کیفیت آب بسیار با اهمیت است. همچنین شناخت نقاط آلوده و آلاینده ها ی منطقه به استفاده بهینه و مناسب از آب در مصارف مختلف کمک می نماید. جهت ارزیابی و تهیه نقشه پهنه بندی کیفیت آب زیر زمینی منطقه غرب کوهسرخ از شاخص کیفیت آب زیر زمینی (GQI) در محیط GIS استفاده شد. بدین منظور 6 پارامتر شیمیایی شامل TDS، SO42-، Cl-، Na+، Mg2+، Ca2+ که در جدول استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) به آن ها اشاره شده است مورد استفاده قرار گرفت. مقدار شاخص GQI در منطقه غرب کوهسرخ بین 9/82 تا 8/94 درصد تغییر می کند، و بیانگر این است که در مجموع آب های زیرزمینی منطقه از نظر استاندارد های آب آشامیدنی در رده کیفیت مناسب تا قابل قبول قرار می-گیرند. نقشه کیفیت آب زیرزمینی منطقه غرب کوهسرخ نشان می دهد که مقدار شاخص کیفی GQI از طرفین به سمت مرکز منطقه مورد مطالعه کاهش یافته است که می تواند متأثر از عوامل زمین شناسی از قبیل لیتولوژی و جهت جریان و همچنین سیستم هیدروترمال فعال در منطقه باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب, هیدروترمال, کوهسرخ, شاخص کیفی GQI, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040883,
author = {سلیمانی بندقرائی, سمیه and محمودی قرائی, محمدحسین and قاسم زاده, زهراملقب به فرشته and علیرضا سیاره},
title = {بررسی تغییرات کیفی منابع آب غرب کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS},
journal = {علوم زمین},
year = {2013},
volume = {23},
number = {89},
month = {December},
issn = {1023-7429},
pages = {175--182},
numpages = {7},
keywords = {کیفیت آب، هیدروترمال، کوهسرخ، شاخص کیفی GQI، GIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات کیفی منابع آب غرب کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS
%A سلیمانی بندقرائی, سمیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%A علیرضا سیاره
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2013

[Download]