زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (55-70)

عنوان : ( اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر زمان پخش و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم بر شاخص های مربوط به عملکرد بنه های دختری زعفران در سال دوم، آزمایشی در دو سال زراعی 90-1389 و 1391-1390 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس پنج سطح کاربرد مالچ کلش گندم (شاهد (عدم پخش مالچ)، 2، 4، 6 و 8 تن در هکتار) در سه زمان (خرداد، مرداد و مهرماه) بصورت پخش سطحی طراحی شدند. نتایج تجزیه واریانس در آزمایش حاکی از تاثیر معنی دار زمان پخش مالچ کلش گندم، مقادیر کاربرد مالچ و نیز اثر متقابل آن ها بر تمامی شاخص های کمی گل زعفران بود. بر اساس نتایج آزمایش، پخش مالچ کلش در مهرماه بیشترین تاثیر را در افزایش معنی دار تعداد گل در متر مربع و عملکرد گل تر و خشک زعفران (به ترتیب تا 46، 61 و 65 درصد) داشت. هم چنین تمامی شاخص های مورد مطالعه بنه های دختری زعفران به طور معنی داری تحت تاثیر زمان پخش مالچ کلش گندم قرار گرفت. در بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین افزایش در عملکرد بنه های بیش از 12 گرم و عملکرد کل بنه های دختری زعفران در نتیجه کاربرد 8 تن مالچ کلش در مهرماه مشاهده شد. به طوری که کاربرد تیمار ذکر شده در مقایسه با شاهد، عملکرد بنه های با وزن بیش از 12 گرم و عملکرد کل بنه های زعفران را به ترتیب تا 104 و 103 درصد افزایش داد.

کلمات کلیدی

, بنه های زعفران, گل انگیزی, مالچ گندم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040887,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and ملا فیلابی, عبداله and سیدی, سیدمحمد},
title = {اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {December},
issn = {2383-1529},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {بنه های زعفران، گل انگیزی، مالچ گندم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A ملا فیلابی, عبداله
%A سیدی, سیدمحمد
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2013

[Download]