زراعت و فناوری زعفران, دوره (1), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (14-28)

عنوان : ( مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی )

نویسندگان: عبداله ملا فیلابی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران گرانبهاترین ادویه جهان است که امروزه کاربردهای وسیعی درصنایع غذایی، دارویی، صنعتی و رنگرزی دارد. 4 کیلوگرم در هکتار میباشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر وزن و تراکم بنه برعملکرد و اجزاء / متوسط عملکرد در ایران 83 8-10، 6- عملکردگیاه زعفران تحت شرایط کشت خاکی و هیدروپونیک انجام گرفت. برای این منظور، سه اندازه مختلف بنه ( 8 و 10 گرم به بالا) و سه تراکم بنه ( 100،50 و 150 بنه در مترمربع) در آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار درداخل تونل پلاستیکی پیشبینی شد. صفات مورد بررسی در این طرح عبارتند از تعداد گل ، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله ، وزن تر و خشک خامه و وزن تر و خشک کلاله و خامه. نتایج نشان داد که اثرات اصلی نوع بستر، اندازه و تراکم بنه در تمامی صفات معنیدار بود. اثرات متقابل نوع بسترو اندازه بنه درتمامی صفات درسطح 5 در صد معنیدار بوده به جزء وزن خشک گل، وزن خشک کلاله وخامه که تفاوت معنیدار دیده نشده است. همچنین اثرات متقابل بین نوع بستر و تراکم بنه، اندازه و تراکم بنه و اثرات متقابل بین نوع بستر، اندازه و تراکم بنه درهیچ کدام از صفات موردمطالعه معنیدار نشده است. بیشترین عملکرد زعفران در بنههای 10 گرم به بالا بهدست آمد که باکاهش اندازه بنه، تمامی صفات کاهش معنی داری پیدا کرد، همچنین نتایج نشان داد که کمترین عملکرد (وزن خشک کلاله) در بستر کشت هیدروپونیک با تراکم 50 بنه در مترمربع 7 کیلوگرم / 4 کیلو گرم در هکتار و بیشترین عملکرد در بستر کشت خاکی و با تراکم 150 بنه در مترمربع معادل 36 / به میزان 14 در هکتار و در سال اول حاصل شد.

کلمات کلیدی

, زعفران, بستر کاشت, عملکرد کلاله خشک, تعدادگل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040888,
author = {ملا فیلابی, عبداله and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-1529},
pages = {14--28},
numpages = {14},
keywords = {زعفران، بستر کاشت، عملکرد کلاله خشک، تعدادگل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی
%A ملا فیلابی, عبداله
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2014

[Download]