سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2014-03-04

عنوان : ( بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین )

نویسندگان: احمد سمیعی , مجتبی هنرمند , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق جریان گذرنده از روی بالواره ناکا 0012 حین حرکت پیچشی با استفاده از حل معادلات ناویر استوکس بر اساس گسسته سازی به روش حجم محدود و تکنیک شبکه های دینامیکی شبیه سازی شده است. جریان لزج، آرام و غیر قابل تراکم در حالت ناپایا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عدد رینولدز و دامنه ی نوسان بر عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی می باشد. با افزایش دامنه ی نوسان ضریب برا افزایش پیدا کرده است و مقادیر بیشینه ی ضریب برا در زمان کمتری رخ داده است. با افزایش عدد رینولدز ضریب برا بیشینه کاهش پیدا کرده است که ناشی از قدرت گردابه های تشکیل شده بر روی انتهای بالواره می باشد. همچنین با افزایش عدد رینولدز ریز گردابه ها به سمت لبه ی حمله حرکت کرده و باعث تولید یک الگوی نوسانی در ضریب برا می شود. نتایج با حل-های عددی منتشر شده به خوبی اعتبار سنجی شده است.

کلمات کلیدی

, شبکه دینامیکی, دامنه نوسان, عدد رینولدز پایین, حرکت پیچشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040895,
author = {سمیعی, احمد and هنرمند, مجتبی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین},
booktitle = {سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه دینامیکی، دامنه نوسان، عدد رینولدز پایین، حرکت پیچشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بالواره نوسانی با حرکت پیچشی در جریان های رینولدز پایین
%A سمیعی, احمد
%A هنرمند, مجتبی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2014

[Download]