Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, ( ISI ), دوره (49), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (439-446)

عنوان : ( اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران )

نویسندگان: بهاره بیچرانلو , مهدی پیرنیا , قربانعلی اسدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های سرکوسپوروئید شامل جنس Cercospora و سایر جنس های با خصوصیات ریخت شناسی مشابه، از بیمارگر های مهم مولد لکه برگی روی دامنه وسیعی از میزبان های گیاهی هستند. به منظور مطالعه تاکسونومی قارچ های سرکوسپوروئید، نمونه ها از مناطق مختلف استان مازندران و از میزبان های مختلف دارای علائم لکه برگی در فصول بهار تا پاییز سال های 91-1390 جمع آوری شدند. آرایه های Cercospora hostae (روی Hosta albomarginata)، Pseudocercospora cydoniae (روی Chaenomeles japonica) و Stigmina palmivora (روی Washingtonia robusta و Phoenix canariensis) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گیاه Hibiscus syriacus به عنوان میزبان جدید برای Cercospora althaeina در دنیا می باشد. علاوه بر این، گونه Cercospora apii s. lat. روی 13 میزبان گیاهی شناسایی شد که روی 6 میزبان برای اولین بار در دنیا معرفی می گردد و 5 میزبان به عنوان میزبان های جدید در ایران هستند.

کلمات کلیدی

, قارچ آنامورفیک, تنوع زیستی, لکه برگی, تاکسونومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040899,
author = {بهاره بیچرانلو and مهدی پیرنیا and اسدی, قربانعلی},
title = {اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران},
journal = {Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی},
year = {2014},
volume = {49},
number = {4},
month = {March},
issn = {0006-2774},
pages = {439--446},
numpages = {7},
keywords = {قارچ آنامورفیک، تنوع زیستی، لکه برگی، تاکسونومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اطلاعات جدید از قارچ های سرکوسپوروئید در ایران
%A بهاره بیچرانلو
%A مهدی پیرنیا
%A اسدی, قربانعلی
%J Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی
%@ 0006-2774
%D 2014

[Download]