سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( ارزیابی آلایندگی عناصر Pb ، Cu ، Ni و As در خلیج گرگان با استفاده از شاخص های EF و PER )

نویسندگان: لیا بشری , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , حمید علیزاده لاهیجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلیج گشگاى تا عّؼت 444 km2 دس گ ؽْ ج بٌْ ؽشقی دسیای خضس اّقغ اعت. ایی خلیج دس د اُی اخیش ت دلیل ؽشایط یّژ جغشافیایی اک لْ ژْیکی اص ج ثٌ اُی هختلف ه سْد ت جْ قشاس گشفت اعت. دس ایی هطالؼ تؼذاد 14 وً ی سع تْی اص تغتش ایی خلیج ج تِ تؼییی غلظت ػ اٌفش Pb ، Cu ، Ni ، As Fe تشسعی ؽذ اعت. وً اُی سع تْی تا س ػّ ICP-MS آ اًلیض ؽذ اطلاػات حافل اص آى دس تؼییی فاکت سْ غ یٌ ؽذگی) EF ( خطش تالق ی آل دْگی اک لْ ژْیکی) PER ( ه سْد اعتفاد قشاس گشفت ا ذً. تشسعی اُ ؾًاى داد ک ایی سع تْات اص ظًش فاکت سْ غ یٌ ؽذگی فاقذ \\\"غ یٌ ؽذگی\\\" ت دْ PER تشخی اص آ اًِ خطش هت عْط آل دْگی اک لْ ژْیکی سا ؾًاى هی د ذُ ک تا ت جْ ت ا وُیت ه طٌق ،َ هطالؼ ی هذا مّ دقیقی سا هی طلثذ.

کلمات کلیدی

, خلیج گشگاى, آلای ذٌگی فلضات ع گٌیی, فاکت سْ غ یٌ ؽذگی, خطش تالق ی آل دْگی اک لْ ژْیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040900,
author = {بشری, لیا and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and حمید علیزاده لاهیجی},
title = {ارزیابی آلایندگی عناصر Pb ، Cu ، Ni و As در خلیج گرگان با استفاده از شاخص های EF و PER},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {ساری, ايران},
keywords = {خلیج گشگاى، آلای ذٌگی فلضات ع گٌیی، فاکت سْ غ یٌ ؽذگی، خطش تالق ی آل دْگی اک لْ ژْیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی آلایندگی عناصر Pb ، Cu ، Ni و As در خلیج گرگان با استفاده از شاخص های EF و PER
%A بشری, لیا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A حمید علیزاده لاهیجی
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]