مطالعات زبان و ترجمه, دوره (45), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (87-102)

عنوان : ( اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن )

نویسندگان: خلیل قاضی زاده , علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ترجمة متون ادبی یا متونی که ویژگی های ادبی دارند، مسئلة سبک اهمیت بسیاری دارد. برخی این اهمیت را تاحدی می دانند که اساساً ترجمة متون ادبی را ترجمة سبک می دانند. یکی از موضوعات مرتبط با سبک، یکدستی سبک است؛ موضوعی که کمتر در مباحث ترجمه به آن پرداخته شده است. در این مقاله، نویسندگان نخست میان سبک متن اصلی و سبک متن ترجمه شده تمایز قائل می شوند و مؤلفه های سبک را بر می-شمارند و سپس، مفهوم یکدستی سبک را تعریف می کنند و در پایان، به بررسی ترجمة غلامعلی حدادعادل از قرآن می پردازند و براساس اصولی که مترجم راهنمای کارش قرار داده است، ترجمه را تحلیل می کنند. نتیجة تحقیق نشان می دهد مترجم در مواردی چند اصول خود را زیرپا گذاشته است و درنتیجه، ترجمة او فاقد یکدستی سبک است.

کلمات کلیدی

, سبک, یکدستی سبک, ترجمة قرآن, روش ارتباطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040903,
author = {قاضی زاده, خلیل and خزاعی فرید, علی},
title = {اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {45},
number = {3},
month = {October},
issn = {2383-2878},
pages = {87--102},
numpages = {15},
keywords = {سبک، یکدستی سبک، ترجمة قرآن، روش ارتباطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اهمیت یکدستی سبک در ترجمه با نگاهی به ترجمه غلامعلی حدادعادل از قرآن
%A قاضی زاده, خلیل
%A خزاعی فرید, علی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2383-2878
%D 2012

[Download]