بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (10), سال (2019-3) , صفحات (1007-1021)

عنوان : ( اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: محمد قربانی , علیرضا کوچکی , محسن رجب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندازه‎گیری ارزش خدمات اقتصادی و اکولوزیکی پارک‌های ملی برای برنامه‎ریزی و سیاستگزاری کاربرد دارد. ارزش پارک برای سیاست‎گزاران و تصمیم‎گیران بخش گردشگری، توجیه و ابزاری را فراهم می‎آورد تا از کیفیت پارک‎های ملی و سرمایه‎گذاری در آن حمایت و از تخریب آن جلوگیری کنند. این مطالعه با استفاده از داده‌های مقطع زمانی مربوط به 144 مشاهده تمایل به پرداخت برای خدمات اکولوژیک و اقتصادی پارک ملی تندوره و روش ارزشگذاری مشروط را تعیین کرده است. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت‌ها از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که میزان تمایل به پرداخت خانوارها برای خدمات تفریحی پارک برابر 2/7098 ریال، آب‏های معدنی آن 5/24819 ریال، شکار 5/74062 ریال، علوفه 9/15013 ریال و برای هر کیلوگرم گیاهان دارویی 1/14402 ریال در ماه می‏باشد.

کلمات کلیدی

, ارزش, تمایل به پرداخت, پارک ملی, کشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040904,
author = {قربانی, محمد and کوچکی, علیرضا and رجب زاده, محسن},
title = {اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2019},
volume = {4},
number = {10},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {1007--1021},
numpages = {14},
keywords = {ارزش، تمایل به پرداخت، پارک ملی، کشش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن
%A قربانی, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A رجب زاده, محسن
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2019

[Download]