پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (2), سال (2014-4) , صفحات (144-155)

عنوان : ( بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , عبداله ملا فیلابی , سیدمحمد سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی سطوح کشت پر تراکم و کاربرد کود دامی بر ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در سال دوم، آزمایشی در دو سال زراعی 90-1389 و 91-1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 20 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای مورد بررسی در آزمایش شامل سطوح کشت پرتراکم (100، 200، 300 و400 بنه در متر مربع) و پنج سطح کود دامی (صفر، 40، 60، 80 و100 تن در هکتار) بودند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، سطوح کشت پر تراکم بنه و کاربرد کود دامی تأثیر معنی داری بر تمامی شاخص های کمی گل زعفران (تعداد گل، عملکرد گل تر و خشک، عملکرد کلاله و کلاله + خامه زعفران) داشتند. اثرات متقابل کشت پر تراکم بنه × کاربرد کود دامی نیز بر شاخص های ذکر شده معنی دار بود؛ به طوری که در تمامی سطوح کاربرد کود دامی (صفر تا 100 تن در هکتار)، بیشترین تعداد گل و همچنین عملکرد گل تر و خشک در تراکم کاشت 400 بنه در متر مربع مشاهده شد. بیشترین تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران نیز در نتیجه کشت 300 بنه در متر مربع به دست آمد.

کلمات کلیدی

, بنه های دختری, عملکرد بنه, عملکرد کلاله, ماده آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040905,
author = {کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and عبداله ملا فیلابی and سیدی, سیدمحمد},
title = {بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {April},
issn = {2345-3869},
pages = {144--155},
numpages = {11},
keywords = {بنه های دختری، عملکرد بنه، عملکرد کلاله، ماده آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A عبداله ملا فیلابی
%A سیدی, سیدمحمد
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2014

[Download]