تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (21), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (163-173)

عنوان : ( تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. )

نویسندگان: سارا خسروی نیا , سید مهدی زیارت نیا , عبدالرضا باقری , سیدحسن مرعشی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از قابلیت‌های کشت سلولی برای تولید مواد مؤثره دارویی بسیار مورد توجه است. در این پژوهش القاء و رشد کالوس زیره سیاه به‌عنوان یک گیاه دارویی مهم در دو محیط کشت جامد MS و B5 که هر یک دارای mg/l 2,4-D2 و mg/l Kin 5/0 و mg/l NAA2 و mg/l BA 5/0 بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دیگر، رشد کالوس در محیط کشت MS مایع حاوی 4 ترکیب هورمونی متفاوت، 2,4-D ( mg/l2 و 5/0) به همراه mg/l Kin5/0 و NAA ( mg/l2 و 5/0) به همراه mg/l BA 5/0 مورد بررسی قرار گرفت. سپس استقرار کشت سلولی این گیاه و بررسی روند رشدی آن‌ در محیط کشت‌ MS مایع حاوی دو ترکیب مختلف هورمونی اشاره شده در قسمت القاء کالوس انجام شد. بیشترین وزن خشک و درصد کالوس‌زایی در محیط کشت‌های جامد و بالاترین مقدار وزن تر کالوس و وزن تر و خشک سلول در محیط کشت MS مایع در تیمار حاوی mg/l NAA 2 و mg/l BA 5/0 مشاهده شد. لازم به ذکر است که از نظر درصد کالوس‌زایی و وزن خشک در هر دو محیط کشت MS و B5 جامد حاوی این تیمار هورمونی تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. البته منحنی رشدی سلول‌ها در تیمار حاوی mg/l 2,4-D2 و mg/l Kin 5/0 پس از 3 هفته و در تیمار حاوی mg/l NAA2 و BA mg/l 5/0 پس از 4 هفته به حداکثر مقدار رسید.

کلمات کلیدی

, زیره سیاه, کالوس, کشت تعلیقی سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040916,
author = {خسروی نیا, سارا and سید مهدی زیارت نیا and باقری, عبدالرضا and مرعشی, سیدحسن},
title = {تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2014},
volume = {21},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-0891},
pages = {163--173},
numpages = {10},
keywords = {زیره سیاه، کالوس، کشت تعلیقی سلولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.
%A خسروی نیا, سارا
%A سید مهدی زیارت نیا
%A باقری, عبدالرضا
%A مرعشی, سیدحسن
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2014

[Download]