سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( مقایسه کارایی دو نوع مختلف منیزیا برای حذف کادمیوم از محلول ھا )

نویسندگان: سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از بین روش ھای مختلفی که برای حذف فلزات سنگین از آب استفاده می شود، جذب سطحی یکی از روش ھای مؤثر و با صرفه برای حذف فلزات سنگین از جمله کادمیوم می باشد. در این مطالعه از اکسید که منیزیا نیز به آن گفته می شود، به عنوان جاذب استفاده شده است و از حرارت دادن (MgO) منیزیم در کوره الکتریکی در دمای ٦٠٠ درجه سانتی گراد و زمان ھای پخت ٢ و ٤ ساعت به (MgCO منیزیت ( 3 با مقدار pH : دست می آید. در این آزمایش پارامتر غلظت به عنوان متغیر آزمایش و بقیه پارامتر ھا شامل ١ گرم بر لیتر در دمای / اولیه ۵، زمان واکنش ٢٠ دقیقه، مقدار جاذب استفاده شده برای ھر جاذب ۵ ٢۴ ) به عنوان ثابت ھای واکنش درنظر گرفته شده اند. نتایج نشان داد که با افزایش /۵ oC) آزمایشگاه غلظت، درصد حذف کادمیوم برای ھر دو جاذب کاھش می یابد. در شرایط برابر درصد حذف کادمیوم توسط ٧٣ درصد بیشتر از جاذب / ۶٠٠ ) با مقدار ٩٢ oC-٢h) جاذب ۶٠٠ درجه سانتی گراد و ٢ ساعت زمان پخت ۶٢ درصد می باشد، به دلیل اینکه / ۶٠٠ ) با مقدار ٢۶ oC-۴h) ۶٠٠ درجه سانتی گراد و ۴ ساعت زمان پخت ۶٠٠ در زمان کمتری تحت حرارت بوده است. ھرچه نمونه ی منیزیت در زمان بیشتری تحت oC-٢h جاذب حرارت قرار گیرد باعث رشد بیشتر کریستال ھای آن می شود که در نھایت منجر به کاھش سطح ویژه و جذب سطحی می شود.

کلمات کلیدی

, کادمیوم, اکسید منیزیم, غلظت اولیه, جذب سطحی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040941,
author = {خوشخوی یوسف آبادی, سمیرا and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {مقایسه کارایی دو نوع مختلف منیزیا برای حذف کادمیوم از محلول ھا},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کادمیوم، اکسید منیزیم، غلظت اولیه، جذب سطحی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه کارایی دو نوع مختلف منیزیا برای حذف کادمیوم از محلول ھا
%A خوشخوی یوسف آبادی, سمیرا
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]