سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا )

نویسندگان: سمیرا خوشخوی یوسف آبادی , محمدحسین محمودی قرائی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کادمیوم عنصر فلزی بسیار سمی است که حضور آن در آب برای سلامت انسان و حیوانات مشکل آفرین است. امروزه روش ھای متعددی برای حذف فلزات سنگین از آب به کار می رود که جذب سطحی یکی از به عنوان جاذب استفاده شده که از حرارت دادن (MgO) این روش ھا است. در این مطالعه از منیزیا در کوره الکتریکی در دمای ۶٠٠ درجه سانتی گراد و زمان ھای پخت ٢ و ۴ ساعت به (MgCO منیزیت ( 3 ٢ و با اندازه ذرات به g/L دست آمده است. آزمایش جذب با غلظت اولیه ٢۵٠ میلی گرم بر لیتر، دوز جاذب ،١٠ ،۵ ،٢ ، ٢۴ ) و برای زمان ھای ١ /۵ oC) اولیه ۵ در دمای آزمایشگاه pH ٠ میلی متر، در / ٠ تا ١۵ / قطر ۵ ٢٠ و ٣٠ دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان تماس جاذب با محلول، میزان حذف کادمیوم از محلول افزایش می یابد. بیشترین مقدار حذف برای جاذب ۶٠٠ درجه سانتی گراد و ٢ ساعت زمان پخت ٩٩ و / ۶٠٠ ) به ترتیب مقدار ٠٢ oC-۴h) ۶٠٠ ) و جاذب ۶٠٠ درجه سانتی گراد و ۴ ساعت زمان پخت oC-٢h) ٩٨ درصد در زمان ٣٠ دقیقه به دست آمد. این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان حذف توسط جاذب /٩۶ ۶٠٠ صورت گرفته که در زمان کمتری تحت حرارت بوده است. نمونه ھرچه زمان بیشتری تحت oC-٢h حرارت قرار گیرد، رشد کریستال ھا بیشتر شده و در نھایت منجر به کاھش سطح ویژه می شود. این نیز تائید شد.

کلمات کلیدی

, منیزیا, زمان تماس, کادمیوم, جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040942,
author = {خوشخوی یوسف آبادی, سمیرا and محمودی قرائی, محمدحسین and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {منیزیا، زمان تماس، کادمیوم، جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فاکتور زمان تماس بر ظرفیت و درصد حذف کادمیوم توسط منیزیا
%A خوشخوی یوسف آبادی, سمیرا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]