آمایش جغرافیایی فضا, دوره (3), شماره (9), سال (2014-3) , صفحات (19-44)

عنوان : ( بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان )

نویسندگان: سیروس قنبری , مریم قاسمی , مرضیه پورجوپاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری طی چند دهه گذشته یکی از اصلی ترین و در عین حال مباحثه انگیزترین مفاهیم توسعه روستایی محسوب می گردد زیرا با استفاده از ظرفیت های طبیعی و فرهنگی موجود در نواحی روستایی می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستا، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد. از آنجا که گردشگری قبل از هر چیز یک مسئله اقتصادی برای جامعه میزبان است، آگاهی از دیدگاه جامعه میزبان به عنوان عرضه کننده محصول گردشگری حائز اهمیت فراوان است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی انجام گردید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. پرسشنامه جامعه میزبان به کمک 190 سرپرست خانوار در 6 روستای گردشگر پذیر بخش ماهان تکمیل گردید. آلفای کرونباخ 0.71 حاکی از پایایی مطلوب پرسشنامه است. نرمال بودن متغیرهای مورد بررسی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرونوف مورد تائید قرار گرفت (Kolmogorov-Smirnov Z=1.21). جهت تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای و کروسکال والیس استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و ترسیم نقشه با استفاده از نرم افزار Gis انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر جامعه میزبان اثرات گردشگری بر توسعه روستایی سکونتگاههای روستایی بخش ماهان کرمان با 74.18 بالاتر از میانگین مفروض 66 است با این حال ارزیابی روستائیان در مورد اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گردشگری بر روستاهای مورد بررسی متفاوت است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می-دهد که اگر چه روستاهای بخش ماهان کرمان از قابلیت بالایی در زمینه جذب گردشگر برخوردارند اما تقویت زیرساخت های مورد نیاز در گسترش جریان گردشگری روستایی بخش ماهان ضروری است.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, بخش ماهان, شهرستان کرمان, توسعه پایدار, اثرات گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040944,
author = {سیروس قنبری and قاسمی, مریم and مرضیه پورجوپاری},
title = {بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2014},
volume = {3},
number = {9},
month = {March},
issn = {2251-7421},
pages = {19--44},
numpages = {25},
keywords = {گردشگری روستایی، بخش ماهان، شهرستان کرمان، توسعه پایدار، اثرات گردشگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان
%A سیروس قنبری
%A قاسمی, مریم
%A مرضیه پورجوپاری
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2251-7421
%D 2014

[Download]