فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, دوره (1), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (42-58)

عنوان : ( تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مصطفی عطاردی , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی- اقتصادی، داشتن کامپیوتر شخصی و دسترسی به اینترنت و سابقه شرکت در کلاس های آموزش کامپیوتر، با نگرش نسبت به کامپیوتر در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد . جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1390 است. نمونه آماری، شامل 180 نفر ( 115 دختر و 65 پسر) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، مقیاس نگرش نسبت به کامپیوتر 0 به دست آمد . برای تحلیل نتایج از ضریب / بود. پایایی کل این مقیاس به روش آلفای کرونباخ، 92 (CAS) همبستگی پیرسون، آزمون تی گروه های مستقل و رگرسیون به روش همزمان استفاده شد . نتایج نشان داد که دارد؛ دارا بودن (P < 0/ طبقه اجتماعی- اقتصادی با اضطراب نسبت به کامپیوتر همبستگی مثبت و معنادار ( 05 کامپیوتر شخصی و سابقه شرکت در کلاس های آموزشی با اضطراب، اطمینان و نگرش کلی نسبت به کامپیوتر رابطه مثبت و معنادار نشان داد. طبق نتایج، بین دو (P < 0/ و با علاقه مندی در سطح ( 05 (P < 0/ در سطح ( 01 جنس در ارتباط با نگرش نسبت به کامپیوتر تفاوت معناداری دیده نشد . ضمن این که طبق نتایج، دارا بودن و سابقه شرکت در کلاس های کامپیوتری به طور معناداری (P < 0/ کامپیوتر شخصی به طور معناداری ( 008 قادر به پیش بینی نگرش نسبت به کامپیوتر بودند. نتایج این تحقیق گویای تأثیر قابل توجه داشتن (P < 0/004) کامپیوتر شخصی و شرکت در کلاس های آموزشی کامپیوتر بر نگرش مثبت به کامپیوتر است

کلمات کلیدی

, نگرش نسبت به کامپیوتر, طبقه اجتماع ی اقتصادی, دارابودن کامپیوتر شخصی, دسترسی به اینترنت, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040945,
author = {مصطفی عطاردی and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-5318},
pages = {42--58},
numpages = {16},
keywords = {نگرش نسبت به کامپیوتر، طبقه اجتماع ی اقتصادی، دارابودن کامپیوتر شخصی، دسترسی به اینترنت، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین عوامل مؤثر بر نگرش به کامپیوتر در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A مصطفی عطاردی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی
%@ 2228-5318
%D 2011

[Download]