هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( تاثیر نانو اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فیزیکی و مکانیکی نانو فیلم لیمری پلی وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی )

نویسندگان: الهام قاروی اهنگر , محمدحسین عباسپور فرد , ناصر شاه طهماسبی , مهدی خجسته پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه، نانو ذرات اکسید روی به روش سل - ژل سنتز شد. آزمون پراش ایکس تشکیل فاز نانو اکسید روی را نشان داد. میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد شکل ذرات به صورت کروی و اندازه ذرات در حدود 30 نانو متر است. با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در حدود 435 cm-1 پیوند Zn-O برقرار است. نانو اکسید روی در سه سطح 1، 3 و 5 درصد وزنی به ماتریس پلیمری پلی وینیل الکل افزوده شد و نمای سطحی فیلم ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ذرات به طور یکنواخت توزیع شده اند. افزودن 1 تا 3 درصد وزنی نانو اکسید رونی باعث افزایش مقاومت کششی حدود 38 % و کاهش نفوذ بخار به مقدار 32 % شد. با افزایش نانو ذرات اکسید از 1 درصد به 5 درصد مقدار ΔE و L افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, سل - ژل, بسته بندی مواد غذایی, نانو اکسید روی و نانو فیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040948,
author = {قاروی اهنگر, الهام and عباسپور فرد, محمدحسین and شاه طهماسبی, ناصر and خجسته پور, مهدی},
title = {تاثیر نانو اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فیزیکی و مکانیکی نانو فیلم لیمری پلی وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سل - ژل، بسته بندی مواد غذایی، نانو اکسید روی و نانو فیل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نانو اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فیزیکی و مکانیکی نانو فیلم لیمری پلی وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی
%A قاروی اهنگر, الهام
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A خجسته پور, مهدی
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]