دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی , 2014-03-04

عنوان : ( تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری )

نویسندگان: الهام شاه میری لاکه , علیرضا خوراکیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرن حاضر مملو از نوآوری های گوناگون در زمینه فناوری ها، کالاها و خدمات جدید است. اما در هیچ دوره ای مانند امروز نیاز به نوآوری چنین حاد نبوده است. یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده نوآوری سازمانی دارا بودن مدیرانی با سبک رهبری تحول گراست که زمینه لازم را از طریق فراهم نمودن فضای سازمانی برای تقویت ظرفیت جذب دانش و در نهایت افزایش نوآوری سازمانی هموار می نمایند. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسط ظرفیت جذب دانش در رابطه بین سبک رهبری تحول گرا و نوآوری است. جامعه آماری این تحقیق، مجموعه شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های صورت پذیرفت، نشان داد PLS توزیعی بین نمونه آماری 82 نفری مدیران ارشد شرکت ها که با استفاده از نرم افزار که رابطه بین رهبری تحول گرا و ظرفیت جذب دانش و همچنین رابطه ظرفیت جذب دانش و نوآوری مثبت و معنادار بوده است . علاوه براین رابطه رهبری تحول گرا با نوآوری معنادار و مثبت بوده است. همچنین نقش واسط ظرفیت جذب دانش نیز مورد تائید و معنادار می باشد.

کلمات کلیدی

, رهبری تحول گرا, ظرفیت جذب دانش , نوآوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040959,
author = {شاه میری لاکه, الهام and خوراکیان, علیرضا and مهارتی, یعقوب},
title = {تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رهبری تحول گرا، ظرفیت جذب دانش ، نوآوری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین نقش واسط ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین رهبری تحول گرا و نوآوری
%A شاه میری لاکه, الهام
%A خوراکیان, علیرضا
%A مهارتی, یعقوب
%J دومین کنفرانس ملی چالش های اصلی صنعت و تولید ملی
%D 2014

[Download]