مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (4), شماره (16), سال (2014-3) , صفحات (61-87)

عنوان : ( سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار )

نویسندگان: حامد حاج اقامعمار , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مقاله، تدوین سناریوهای آینده ی بازار شرکت فولاد ماهان سپاهان می باشد. بدین منظور برای طراحی سناریوها، از روش شبکه ی جهانی کسب وکار ( GBN) برای ساخت سناریوها استفاده شده است. این روش، مبتنی بر عدم قطعیت می باشد و رایج ترین روش سناریوسازی در جهان و کارآمدترین روش برای تدوین سناریو، خصوصاً در سطح سازمانی می باشد. با توجه به مراحل تدوین سناریو در این روش در این تحقیق ابتدا افق زمانی و موضوع سناریوها مشخص گردید. سپس با جمع آوری اطلاعات و انجام مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با خبرگان، عوامل محیطی موثر بر بازار شرکت شامل روندها، عناصر پیش مشخص و عوامل دارای عدم قطعیت شناسایی گردید. در مرحله ی بعد با انجام مصاحبه-ی ساختاریافته با نمونه 22نفری از کارشناسان و مدیران شرکت، دو عدم قطعیت کلیدی شامل تحریم ها و حمایت های دولتی شناسایی شد. سپس با استفاده از عدم قطعیت های کلیدی و ایجاد ماتریس سناریو و با رجوع به همه ی عوامل و اطلاعات جمع آوری شده در مراحل قبلی، چهار سناریو به نام های بازار محدود و سهم روبه کاهش، بازار وسیع داخلی و افزایش رقابت، بازار وسیع داخلی و خارجی و بازار آزاد و کاملاً رقابتی تدوین گردید.

کلمات کلیدی

, سناریو, روش GBN, عدم قطعیت, عدم قطعیت های کلیدی, عناصر پیش مشخص, روند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040962,
author = {حاج اقامعمار, حامد and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {16},
month = {March},
issn = {2228-6853},
pages = {61--87},
numpages = {26},
keywords = {سناریو، روش GBN، عدم قطعیت، عدم قطعیت های کلیدی، عناصر پیش مشخص، روند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سناریونگاری با روش شبکه ی جهانی کسب و کار
%A حاج اقامعمار, حامد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2014

[Download]