اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها , 2012-01-04

عنوان : ( بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مرتضی کرمی , کلثومه شجاع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت طراحی و اجرای آموزش های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و دست‌یابی به تکنولوژی جدید در سازمان های امروزی امری حیاتی است، اما آنچه بیشتر حائز اهمیت است سنجش میزان اثربخشی این آموزش ها است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی برگزار شده در هشت ماه اول سال 1390 در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس سطح اول مدل کرک پاتریک است.جامعه آماری این پ‍ژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد که تعداد آن ها 421 نفر بود. روش این تحقیق، پژوهش ارزشیابی بود. برای ارزشیابی سطح واکنش از پرسشنامه کرمی (1386)، استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که فراگیران از دوره های آموزش عمومی و تخصصی در هر سه مؤلفه استاد و محتوا و سازماندهی و امکانات رضایت داشتند.

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن خدمت, واکنش, اثربخشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040963,
author = {کرمی, مرتضی and شجاع, کلثومه},
title = {بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش ضمن خدمت، واکنش، اثربخشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان واکنش(رضایت) کارکنان از دوره های آموزش ضمن خدمت در دانشگاه فردوسی مشهد
%A کرمی, مرتضی
%A شجاع, کلثومه
%J اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها
%D 2012

[Download]