چشم انداز مدیریت دولتی, دوره (4), شماره (14), سال (2013-8) , صفحات (15-36)

عنوان : ( تأثیر متغیرهای مراوده ای بر شیوه های ابراز نارضایتی کارکنان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , نعمت اله سودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نارضایتی کارکنان در سازمان ها اجتناب ناپذیر است، ازاینرو به شکلهای گوناگون خود را نشان میدهد. در یک تقسیم بندی، نارضایتی در چهار شکل ترک، اعتراض، وفاداری و اهمال معرفی شده است. این مطالعه، تأثیر متغیرهای مراوده ای )رضایت شغلی کلی، اندازه سرمایه و کیفیت سایر گزینه ها( بر شیوه های چهارگانهی ابراز نارضایتی کارکنان را بررسی کرده است. جامعه آماری، شاغلین بخش درمان سه بیمارستان خصوصی استان گلستان است. نمونهی مورد مطالعه را 434 نفر از کارکنان بخش درمان تشکیل داد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب شد. ابزار جمعآوری - دادهها در این مطالعه پرسشنامه بوده که برای سنجش روایی و پایایی آن به ترتیب روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ به کار رفته است. رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی تأثیر متغیرهای مستقل مراوده ای و متغیرهای کنترل )سن و جنسیت( بر ترک، اعتراض، وفاداری و اهمال استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که رضایت شغلی بر ترک و اهمال تأثیر منفی دارد و تأثیر آن بر اعتراض و وفاداری مثبت است؛ کیفیت سایر گزینه ها بر ترک و اهمال نیز تأثیر مثبت دارد. در حالیکه مشخص شد زنان در مقایسه با مردان تمایل کمتری به ترک سازمان متبوع خود دارند و با بالا رفتن سن تمایل به ماندن نیز افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

نارضایتی؛ ترک؛ اعتراض؛ وفاداری؛ اهمال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040966,
author = {مرتضوی, سعید and سودی, نعمت اله},
title = {تأثیر متغیرهای مراوده ای بر شیوه های ابراز نارضایتی کارکنان},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {14},
month = {August},
issn = {2251-6069},
pages = {15--36},
numpages = {21},
keywords = {نارضایتی؛ ترک؛ اعتراض؛ وفاداری؛ اهمال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر متغیرهای مراوده ای بر شیوه های ابراز نارضایتی کارکنان
%A مرتضوی, سعید
%A سودی, نعمت اله
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2013

[Download]