پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی, دوره (20), شماره (17), سال (2013-3) , صفحات (49-70)

عنوان : ( چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد) )

نویسندگان: علی اکبر عجم , محمود سعیدی رضوانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به تناسب اهمیت شناخت هدف با روش تحلیلی نظری به بررسی رابطه اهداف سه گانه در حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی با رویکردهای مختلف در زمینه تربیت دینی پرداخته است. در این مقاله ابتدا اهداف سه گانه، و سپس رویکردهای مختلف تربیت دینی تبیین، و بر این اساس رابطه اهداف سه گانه با رویکردهای تربیت دینی مشخص شده است؛ لذا حیطه های س هگانه شناختی و عاطفی و عملکردی با سه رویکرد ایمانگرا، عقل گرا و رویکرد ترکیبی در ارتباط است. بنابراین در تربیت دینی باید رویکردی انتخاب شود که هم به عقل، هم به عاطفه و هم به رفتار یادگیرندگان توجه شود؛ به عبارت دیگر باید به هر دو رویکرد عقل گرایی و ایمانگرایی و نتیجه آن، که عمل صالح است، توجه کافی مبذول شود. کلید واژهها: اهداف تربیت دینی، اهداف شناختی عاطفی و روانی حرکتی، رویکرد ایمانگرایی، رویکرد عقل گرایی. Aliakbaraja

کلمات کلیدی

, اهداف تربیت دینی, اهداف شناختی عاطفی و روانی حرکتی, رویکرد ایمانگرایی, رویکرد عقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040967,
author = {علی اکبر عجم and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد)},
journal = {پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {17},
month = {March},
issn = {2251-6972},
pages = {49--70},
numpages = {21},
keywords = {اهداف تربیت دینی، اهداف شناختی عاطفی و روانی حرکتی، رویکرد ایمانگرایی، رویکرد عقل گرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد)
%A علی اکبر عجم
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
%@ 2251-6972
%D 2013

[Download]