سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( بازسازی محیط دیرینه براساس جلبک های قرمز کورالین در توالی الیگو - میوسن، شمال غرب زاگرس مرکزی )

نویسندگان: فاطمه ذبیحی زوارم , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , اسداله محبوبی , حسن امیری بختیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز رخساره ها همراه با مطالعات دقیق بر روی جلبک های قرمز کورالین و روزن داران کف زی ، جهت بازسازی محیط دیرینه توالی الیگو-میوسن(سازند آسماری) در زاگرس مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است. در توالی مورد مطالعه، مجموعه های Mastophoroideae ،Lithothamnion) ،Melobesioideae(Mesophyllum جلبکی عمدتا شامل زیرخانواده های از خانواده Sporolithon می باشد. علاوه بر آن (Lithophylloideae (Lithophyllum و ((Spongites Mesophyllum (M. sancti- نیز وجود دارد. در این توالی، بیشترین تاکساهای شناسایی شده را Sporolithacea شامل می شوند. در این برش، یک (L. gr. pustulatum،Lithophyllum( L. pseudoamphiroa و (dionysii الگوی آشکاری در توزیع جلبک های قرمز کورالین مشاهده شده که با توزیع روزن داران در ارتباط است. دو اجتماع جلبک غالب همراه با روزن داران کف زی شاخص رمپ داخلی که به منطقه Lithophyllum قرمز شناسایی شده است: 1- اجتماع با غالب همراه با روزن داران کف Mesophyllum نوری بالایی در محیط های گرم-معتدل محدود می باشد و 2- اجتماع با زی شاخص انتهای رمپ میانی که ویژگی منطقه نوری زیرین در محیط های گرم-معتدل تا حاره ای است. فواصل غالب با مزوفیلوم، با روزن داران هیالین هتروستژینا، لپیدوسیکلینا و پلانکتونیک ها همراه است که نشان دهنده رسوبگذاری در انتهای رمپ میانی با عمق زیادو فواصل غالب با لیتوفیلوم، با روزن داران بدون منفذ شاخص رمپ داخلی همراه است که نشانگر محیط های کم عمق می باشد.

کلمات کلیدی

, جلبک های قرمز کورالین, روزن داران کف زی , الیگو-میوسن, زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1040984,
author = {ذبیحی زوارم, فاطمه and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and محبوبی, اسداله and حسن امیری بختیار},
title = {بازسازی محیط دیرینه براساس جلبک های قرمز کورالین در توالی الیگو - میوسن، شمال غرب زاگرس مرکزی},
booktitle = {سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جلبک های قرمز کورالین، روزن داران کف زی ، الیگو-میوسن، زاگرس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بازسازی محیط دیرینه براساس جلبک های قرمز کورالین در توالی الیگو - میوسن، شمال غرب زاگرس مرکزی
%A ذبیحی زوارم, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A محبوبی, اسداله
%A حسن امیری بختیار
%J سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]