اقتصاد پولی، مالی, دوره (20), شماره (5), سال (2013-9) , صفحات (187-210)

عنوان : ( تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , سیده زهرا شاکری , فاطمه کبری بطا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سهام یکی از اجزای سبد دارایی مالی سرمایه گذاران می باشد. از اینرو، شناخت عوامل تاثیرگذار بر ارزش این دارایی، مورد توجه سرمایه گذاران است. تغییرات قیمت سهام در بورس، تنها ناشی از عوامل درونی شرکت ها مانند سود تقسیمی، سود خالص و جریانات نقدی شرکت منتشرکننده سهام و ... نیست بلکه عوامل غیردرونی مانند متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر قابل توجهی بر تغییرات قیمت سهام، دارند. از طرفی، صنعت خودرو در دنیا، به عنوان یکی از راهبردی ترین صنایع می باشد که در ایران، بعد از صنعت نفت، بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد. شرکت های خودروساز با انتشار سهام خود، در رونق بورس، سهم عمده-ای داشته اند. این تحقیق با هدف مطالعه رابطه بین قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس تهران و متغیرهای نرخ ارز و شاخص بهای مصرف کننده که مربوط به بخش پولی اقتصاد می-باشند، انجام شده است. داده ها به صورت سالانه و برای دوره زمانی 1383-1389 بوده و با استفاده از روش داده های تابلویی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد قیمت سهام این شرکت ها با متغیرهای اصلی، نرخ ارز به قیمت دلار، رابطه مثبت و شاخص بهای مصرف کننده رابطه منفی و با متغیرهای کنترل، سود تقسیمی و درآمد واقعی شرکت ها رابطه مثبت دارند.

کلمات کلیدی

, صنعت خودرو, قیمت سهام, نرخ ارز, شاخص بهای مصرف کننده, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1040989,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and شاکری, سیده زهرا and فاطمه کبری بطا},
title = {تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {5},
month = {September},
issn = {2251-8452},
pages = {187--210},
numpages = {23},
keywords = {صنعت خودرو، قیمت سهام، نرخ ارز، شاخص بهای مصرف کننده، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A شاکری, سیده زهرا
%A فاطمه کبری بطا
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2013

[Download]