مهندسی صنایع و مدیریت, دوره (29), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (83-91)

عنوان : ( یک الگوریتم شاخه و کران برای یک مساله دو هدفه زمانبندی اطاقهای عمل )

نویسندگان: محمد رنجبر , عباس غفوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مساله زمانبندی اطاقهای عمل مورد مطالعه قرار می گیرد که در آن مراحل عمل جراحی به چهار مرحله تقسیم بندی شده و منابع اصلی مورد نیاز هر مرحله جراحان و اطاقهای عمل می باشند. مساله توسط یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط فرموله شده که در آن تخصیص بیماران به اطاقهای عمل و توالی عملهای بیماران هر اطاق طوری تعیین می شوند که تابع هدف دو معیاره ی میزان اضافه کاری جراحان و فواصل بیکاری بین جراحی های آنها کمینه شود. به منظور حل مساله، یک الگوریتم شاخه و کران توسعه داده شده است و با تولید نمونه مسائلی، کارائی الگوریتم مورد بررسی و حساسیت برخی پارامترها مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج ارائه شده، بهتر است 20 درصد به طول کل زمان جراحی های هر جراح اضافه کرده و آن را به عنوان طول بازه کاری وی در نظر بگیریم زیرا بازه های کاری بزرگتر هیچ گونه بهبود چشمگیری در جواب بهینه نخواهند داشت.

کلمات کلیدی

, زمانبندی اطاق عمل, الگوریتم شاخه و کران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041000,
author = {رنجبر, محمد and عباس غفوریان},
title = {یک الگوریتم شاخه و کران برای یک مساله دو هدفه زمانبندی اطاقهای عمل},
journal = {مهندسی صنایع و مدیریت},
year = {2014},
volume = {29},
number = {1},
month = {February},
issn = {2676-4741},
pages = {83--91},
numpages = {8},
keywords = {زمانبندی اطاق عمل، الگوریتم شاخه و کران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یک الگوریتم شاخه و کران برای یک مساله دو هدفه زمانبندی اطاقهای عمل
%A رنجبر, محمد
%A عباس غفوریان
%J مهندسی صنایع و مدیریت
%@ 2676-4741
%D 2014

[Download]