پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-2) , صفحات (159-180)

عنوان : ( بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , رضا آدمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش با استفاده از روش های علم سنجی تاثیر توسعه یافتگی کشورها بر میزان همکاری علمی میان آنها را برسی کرده است. یافته نشان داد متوسط استناد به مقالات مشترک بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 11.29 و متوسط استناد به مقالات هم تالیفی غیر مشترک کشورهای در حال توسعه 5.18 است.

کلمات کلیدی

, توسعه یافتگی, رویت پذیری, اطلاعات علمی, هم تالیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041006,
author = {داورپناه, محمدرضا and آدمیان, رضا},
title = {بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-6344},
pages = {159--180},
numpages = {21},
keywords = {توسعه یافتگی، رویت پذیری، اطلاعات علمی، هم تالیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی
%A داورپناه, محمدرضا
%A آدمیان, رضا
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2013

[Download]