نامه فرهنگستان, دوره (13), شماره (1), سال (2013-10) , صفحات (45-64)

عنوان : ( بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب )

نویسندگان: علی خزاعی فرید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نویسنده به بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب می پردازد و استدلال میکند که نویسنده حکایات عرفانی از منظری که امروزه آن را تحت عنوان رئالیسم جادویی میشناسیم واقعیت و خیال را به هم میامیزد و حکایت را چنان نقل میکند که گویی واقعیت است و خواننده هم آن را از جنس واقعیت میشمارد و در صدد برنمیاید که خیال را از واقعیت جدا کند و صدق و کذب حکایت را معلوم گرداند. نویسنده سپس میان حکایت عرفانی و تجربه عرفانی و حکایت رمزی تمایز قایل شده و حکایات عرفانی را از نظر عقلی به چند دسته تقسیم میکند.

کلمات کلیدی

, حکایت عرفانی, تجربه عرفانی, حکایت رمزی, رئالیسم جادویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041007,
author = {خزاعی فرید, علی},
title = {بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2013},
volume = {13},
number = {1},
month = {October},
issn = {1025-0832},
pages = {45--64},
numpages = {19},
keywords = {حکایت عرفانی، تجربه عرفانی، حکایت رمزی، رئالیسم جادویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حکایات عرفانی از جهت صدق و کذب
%A خزاعی فرید, علی
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2013

[Download]