روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (10), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (123-137)

عنوان : ( ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم )

نویسندگان: علی مشهدی , جعفر حسنی , زرین برعرفان , پریسا نجفی گل , شراره دانشور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اعتبار، روایی، و ساختار عاملی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی- فرم معلم بود. سیاهه کنش های اجرایی مر بوط به 390 کودک 2 تا 9/5 ساله در مقطع پیش دبستان شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 به شیوه نمونه برداری تصادفی خوشه ای از طریق معلمان گردآوری شد. اعتبار مقیاس از طریق همسانی درونی و همبستگی های مجموعه ماده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی و روایی همزمان استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ و همبستگی های مجموعه ماده بیانگر اعتبار رضایت بخش سیاهه و زیرمقیاس های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بیانگر دو الگوی پنج عاملی (بازداری، تغییر، مهار هیجانی، حافظه کاری و برنامه ریزی/ سازمان دهی) و سه عاملی (خودمهارگری بازداری، انعطاف پذیری، و فراشناخت) بود. علاوه براین، روایی همگرای مقیاس با سیاهه فهرست رفتاری کودکان مطلوب بود. نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی - فرم معلم ابزاری مفید جهت سنجش کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانی است و می تواند در پژوهش‎های روان شناختی و موقعیت های بالینی در ایران به کار گرفته شود.

کلمات کلیدی

, سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی, کودکان پیش دبستانی, اعتبار, روایی, فرم معلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041009,
author = {مشهدی, علی and جعفر حسنی and زرین برعرفان and پریسا نجفی گل and شراره دانشور},
title = {ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-305X},
pages = {123--137},
numpages = {14},
keywords = {سیاهه درجه بندی رفتاری کنش وری اجرایی، کودکان پیش دبستانی، اعتبار، روایی، فرم معلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های روان سنجی نسخه پیش دبستانی سیاهه درجه بندی رفتاری کنش‎وری اجرایی- فرم معلم
%A مشهدی, علی
%A جعفر حسنی
%A زرین برعرفان
%A پریسا نجفی گل
%A شراره دانشور
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305X
%D 2014

[Download]