سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت چمچمال از نظر مصرف کشاورزی،استان کرمانشاه )

نویسندگان: مهناز عظیمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , کمال طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی از نظر کشاورزی در برنامهھای مدیریتی و کنترل شوری خاکھا حائز اھمیت است. در این مطالعه منابع آب زیرزمینی دشت چمچمال واقع در شمال شرق کرمانشاه از نظر کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ١٠ نمونه آب زیرزمینی در آبان ماه ١٣٩٢ برداشت شد و ھمزمان با نمونهبرداری اندازهگیری شد. اندازهگیری یونھای اصلی TDS و pH, EC پارامترھای صحرایی (Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3 -, Cl-, SO4 2-, NO3 2- در آزمایشگاه ھیدروشیمی انجام شد. با توجه به پارامتر ) C ۴٢٠ بوده و از نظر کیفی در دستهی 2 μs/cm برابر EC خطر شوری نمونهھای مورد نظر دارای میانگین EC در برابر %Na قرار گرفته و از نظر شوری کیفیت خوبی جھت مصرف کشاورزی دارند. نمودار مقادیر نشان می دھد که نمونهھای آب دشت دینور در محدوده عالی قرار میگیرند. با توجه به ردهبندی مقادیر قرار گرفتند که نشان می S و رده بندی خطر سدیم، مقادیر محاسبه شده برای نمونهھا در ردهی 1 SAR کیفیت نمونهھا جھت مصرف (RSC) دھد از این نظر خطری وجود ندارد و بر اساس سدیم کربنات باقیمانده کشاورزی عالی است.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, کشاورزی, کرمانشاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041022,
author = {عظیمی, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and کمال طاهری},
title = {بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت چمچمال از نظر مصرف کشاورزی،استان کرمانشاه},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، کشاورزی، کرمانشاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت چمچمال از نظر مصرف کشاورزی،استان کرمانشاه
%A عظیمی, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A کمال طاهری
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]