سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( نسبتھای یونی و رخسارهھای ھیدروشیمی آبھای زیرزمینی دشت چمچمال، استان کرمانشاه )

نویسندگان: مهناز عظیمی , محمدحسین محمودی قرائی , اسداله محبوبی , کمال طاهری , فتح الله محسنی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دشت چمچمال واقع در شمال شرق استان کرمانشاه یکی از دشتھای حاصلخیز و دارای ذخایر مناسب آب عمدتاً کارستی است. تعداد ١٠ نمونه آب زیرزمینی این منطقه جھت مطالعه ھیدروژئوشیمی مورد آنالیز آنیونھا و کاتیونھای اصلی قرار گرفتند. نسبتھای یونی جھت تعیین منشأ یونھا محاسبه و ≈Ca2+>Mg2+>Na+ : دیاگرامھای ترکیبی رسم شدند. ترتیب فراوانی یونھای اصلی شامل (SI) است. اندیس اشباع - Mg - است. بر اساس دیاگرام پایپر آب منطقه از نوع >Cl > کانیھا در نمونهھای آب نشان می دھند که آبھای منطقه نسبت به کانیھای تبخیری تحت اشباع و آراگونیت(به جز (sp و 5 sp4 ،sp3 ،sp2 ،sp1،w بوده و نسبت به کلسیت(تمام نمونهھا)، دولومیت(به جز 4 فوق اشباع است. بررسیھای ھیدروژئوشیمیایی نشان می دھد که عامل اصلی کنترل (sp و 3 sp1،w1 کننده ی شیمی آب در منطقه با توجه به نسبتھای یونی و دیاگرامھای ترکیبی، ھوازدگی و انحلال شیمیایی واحدھای آھکی و دولومیتی توده بیستون-پرآو است. بررسی ھیدروژئوشیمی آب زیرزمینی منطقه می تواند راھنمای مناسبی برای شناخت منشا آب کارستی و اختلاط احتمالی آن با آبھای سازندھای آبرفتی باشد. از این منظر می توان در مباحث مدیریتی از نتایج به دست آمده برای تصحیح مولفهھای بیلان و برھم کنش کارست- آبرفت طی مطالعات تفصیلی تر استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, رخسارھای ھیدروشیمی, آبھای زیرزمینی, کارست, اندیس اشباع, کرمانشاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041023,
author = {عظیمی, مهناز and محمودی قرائی, محمدحسین and محبوبی, اسداله and کمال طاهری and فتح الله محسنی پور},
title = {نسبتھای یونی و رخسارهھای ھیدروشیمی آبھای زیرزمینی دشت چمچمال، استان کرمانشاه},
booktitle = {سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {رخسارھای ھیدروشیمی، آبھای زیرزمینی، کارست، اندیس اشباع، کرمانشاه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نسبتھای یونی و رخسارهھای ھیدروشیمی آبھای زیرزمینی دشت چمچمال، استان کرمانشاه
%A عظیمی, مهناز
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محبوبی, اسداله
%A کمال طاهری
%A فتح الله محسنی پور
%J سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین
%D 2014

[Download]