پژوهش های علم و دین, دوره (4), شماره (7), سال (2013-9) , صفحات (99-115)

عنوان : ( ترانسندانس: معنای اسمی، معنای فعلی )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , زهرا زهانی زهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از بدیعترین اندیشه های یاسپرس، نظریه او در باره «متعالی» یا به تعبیر خود او «ترانسندنس» است. پژوهش حاضر به بیان جایگاه این نظریه در اندیشه این فیلسوف اگزیستانس می پردازد. از نظر او شناخت علمی و معرفت متافیزیکی محدود است، اما انسان می تواند به سوی امری فراتر از عقل که قوام هستی انسان بدان است، راهبری شود که این همان «متعالی» است که آخرین وجه وجود. این پژوهش بر آن است که متعالی از نظر یاسپرس را می توان در دو جنبه اسمی و فعلی مورد بررسی قرار داد، جنبه اسمی و فعلی ترانسندانس دو ساحت متمایز «متعالی» است که هر یک از این دو جنبه به نحوی مکمل جنبه دیگر است

کلمات کلیدی

, ترانسندانس, معنای اسمی, معنای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041033,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and زهانی زهان, زهرا},
title = {ترانسندانس: معنای اسمی، معنای فعلی},
journal = {پژوهش های علم و دین},
year = {2013},
volume = {4},
number = {7},
month = {September},
issn = {1456-2006},
pages = {99--115},
numpages = {16},
keywords = {ترانسندانس، معنای اسمی، معنای فعلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترانسندانس: معنای اسمی، معنای فعلی
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A زهانی زهان, زهرا
%J پژوهش های علم و دین
%@ 1456-2006
%D 2013

[Download]