تحقیقات آفات گیاهی, دوره (3), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (17-25)

عنوان : ( ترجیح سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه )

نویسندگان: سعیده سرباز , غلامحسین مروج , آرزو حیدرزاده محمدرضاخان , محمد سیرجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Gennadius) یکی از مهمترین آفات پنبه است که با انتقال ویروس های بیماری زای گیاهی موجب وارد آمدن خسارت و کاهش کیفیت الیاف پنبه می شود. بر این اساس توانایی استقرار و تخم ریزی سفید بالک پنبه روی چهار رقم پنبه (ترموس 14، خرداد، ساحل و اکرا معمولی) از دو گونه پنبه (Gossypium hirsutum L.) و (Gossypium barbadence L.) در یک آزمون انتخابی در گلخانه و آزمایشگاه با شرایط دمایی 2±24 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±60% و دوره نوری 16:8 ساعت (تاریکی: روشنایی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد میزان استقرار سفید بالک پنبه در زمان های مختلف شمارش (48 و 72 ساعت)، در شرایط گلخانه و آزمایشگاه روی رقم ترموس 14 به طور معنی داری نسبت به سایر ارقام بیشتر بود. در این آزمون، بیشترین میزان تخم ریزی سفید بالک پنبه 72 ساعت بعد از رها سازی در شرایط گلخانه و آزمایشگاه روی رقم ترموس 14 مشاهده شد که نسبت به سایر ارقام تفاوت معنی دار داشت. بر اساس نتایج بدست آمده، سفید بالک پنبه روی رقم ترموس 14 بیشترین میزان استقرار و تخم ریزی را نشان داد که بیانگر ترجیح سفید بالک پنبه برای فعالیت روی این رقم نسبت به سایر ارقام می باشد. از نتایج به دست آمده می توان در برنامه های مدیریتی سفید بالک در مزارع پنبه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, پنبه, حساسیت, رجحان, سفید بالک پنبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1041034,
author = {سرباز, سعیده and مروج, غلامحسین and حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو and محمد سیرجانی},
title = {ترجیح سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه},
journal = {تحقیقات آفات گیاهی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {March},
issn = {2322-2366},
pages = {17--25},
numpages = {8},
keywords = {پنبه، حساسیت، رجحان، سفید بالک پنبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترجیح سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه
%A سرباز, سعیده
%A مروج, غلامحسین
%A حیدرزاده محمدرضاخان, آرزو
%A محمد سیرجانی
%J تحقیقات آفات گیاهی
%@ 2322-2366
%D 2014

[Download]