اولین همایش ملی فناوری نوینهای نوین در صنایع برق و الکترونیک , 2013-11-06

عنوان : ( کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل )

نویسندگان: هادی جهان بختی , ناصر پریز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه در سیستمهای غیرخطی، خطیسازی باعث از بین رفتن دقت و ورود عدم قطعیت به سیستم میگردد، نتیجتا در این مقاله بدون خطیسازی و با استفاده از تحلیل و آنالیز اپراتور هنکل به کاهشمرتبهی یکسیستم غیرخطی از هر درجه و با هر مقدار غیرخطی میپردازیم. بدین ترتیبکه با استفاده از روشبالانسینگ 1، ابتدا سیستم را بالانسکرده و پساز آن مقادیر تکین هنکل 2 را بدستمیآوریم. سپسبر اساس آنالیز این مقادیر اهمیت حالتها مشخصمیشود و نتیجتا حالتهای کم اهمیت حذف میشوند. نکتهی مهم که حتما باید در نظر گرفته شود حفظ خصوصیات تصلی سیستم اولیه است که این موضوع نیز اثبات میشود. در پایان نیز دو سیستم را معرفی میکنیم و این روش را به این دو سیستم اعمال کرده و نتایج را بررسی میکنیم.

کلمات کلیدی

, کنترل غیرخطی, سیستمهای غیرخطی, کاهشمرتبه, بالانسینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041043,
author = {جهان بختی, هادی and پریز, ناصر},
title = {کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری نوینهای نوین در صنایع برق و الکترونیک},
year = {2013},
location = {اسلامشهر, ايران},
keywords = {کنترل غیرخطی، سیستمهای غیرخطی، کاهشمرتبه، بالانسینگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل
%A جهان بختی, هادی
%A پریز, ناصر
%J اولین همایش ملی فناوری نوینهای نوین در صنایع برق و الکترونیک
%D 2013

[Download]